E X H I B I T O R S

Greek National Tourism Organization

Location: Hall MCK ∙ Stand:

7,Tsoha Str.
11251 Athens
Greece
 
phone (+30) 2108707000
info@visit-greece.pl
www.visitgreece.gr
 
 
KRAJ PARTNERSKI
 
 
COUNTRY PARTNER
 
Greek National Tourism Organization (GNTO) is a public entity under the auspices of the Ministry of Tourism, responsible for promoting Greece as a tourism destination. Its role is to encourage travelers to visit and explore the country and help increase awareness for Greece. GNTO operates in several key markets, including Poland.

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION-OFFICE IN POLAND:

Hellenic Ministry of Tourism
Greek National Tourism Organization (GNTO)
GNTO Office of Poland & Czech Republic
Mokotowska 46a/10, 00-543 Warsaw, Poland
Τ: (+48) 22 416 05 42
email:info@visit-greece.pl

 

 

more

Aegean Islands

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Plateia Tsiropina
84100 Syros
Greece
 
phone (+30) 2281077280
dt@1730.syzefxis.gov.gr
likenoother.aegeanislands.gr
 
 
Wyspy Egejskie.

Kontrasty to ich urok. Wyjątkowość to ich tożsamość.

Niezrównane, bezkonkurencyjne, niewiarygodnie piękne. Ich sława rozbrzmiewa od lat, a ich blask rozświetlił miliony wakacji, przynosząc uśmiech na twarzach turystów. A dokonały tego po prostu będąc sobą; takimi, jakimi stworzyła je natura. Trwałe i błyszczące, niczym diamenty.

W skład Cyklad i Dodekanezu wchodzą niektóre z najważniejszych celów turystycznych i najbardziej uznanych marek, takie jak Rodos, Kos, Santorini i Mykonos, jak również i ukryte klejnoty i małe skrawki lądu na Morzu Egejskim, takie jak Symi, Chalki, Kastellorizo, kompleks wysp o nieziemskim pięknie i wyjątkowości. Chociaż są położone tak blisko siebie, bardzo różnią się między sobą, oferując pełen wachlarz doświadczeń oraz istną ucztę dla zmysłów i uczuć. Wszystko, czego tylko się zapragnie, można łatwo znaleźć na jednej z 50 zamieszkanych Wysp Egejskich Południowych.

Słynne greckie słońce i czyste wody, marmury i skały, zamki, warownie, klasztory i wioski gdzie zatrzymał się czas; wiatraki, wysepki zalane motylami i morskimi gąbkami; gastronomiczne podróże od bogatej tradycji do pomysłowej ewolucji diety śródziemnomorskiej; niezliczone plaże oferujące luksus nieskończonej ilości wyborów. Wybór plaż sięga od cichych i odseparowanych po tętniące życiem i aktywnością, tak jak i same wyspy. Uwodzące i zapierające dech w piersiach piękno Wysp Egejskich Południowych trwa przez cały rok, ponieważ tutejszy klimat jest najlepszy w Europie.

W skład Regionu Wysp Egejskich Południowych, wiodącej siły w greckiej turystyce, wchodzi 50 zamieszkanych wysp które każdego roku obsługują 40% łącznego ruchu turystycznego, łamiąc tym samym wszystkie rekordy w tej kategorii przez ostatnie pięć lat.

Ponieważ turystyka jest siłą napędową dla gospodarki Wysp Egejskich Południowych, cały region działa w sposób ukierunkowany i usystematyzowany, mający na celu dalszą promocję naszych wysp na światowym rynku turystycznym oraz optymalizację świadczonych usług, z nastawieniem na przynoszenie absolutnej satysfakcji podczas wakacji milionom odwiedzających, których witamy każdego roku.

Podkreślamy wszystkie możliwe zalety naszego wieloaspektowego produktu turystycznego. Wyróżnienie Regionu Wysp Egejskich Południowych jako Europejskiego Regionu Gastronomii 2019 jest kolejnym dowodem na wyjątkowość, będącą też jednocześnie wyzwaniem dla turystów starających się poznać nasze wyspy poprzez kuchnię; dla chcących odkryć „ukryte” sekrety najstarszej i najbogatszej kuchni świata, która to zmienia zwykłą kulinarną przyjemność w ponadczasowe doświadczenie mądrości życia. W miejscu, gdzie każde danie jest nie tylko rozkoszą dla podniebienia: za każdą potrawą kryją się historia, tradycje, kultura, ciągłość w czasie. Kuchnia naszych wysp to jedna wielka podróż!

Wyspy Egejskie Południowe to idealne miejsce by naprawdę poczuć greckie lato oraz ciepło Grecji. Grecja to jednak nie tylko słońce i piękne plaże. Wyspy Egejskie to Historia. To również Kultura. To też ślady, które każde z tych miejsc odcisnęło na historycznej ścieżce Europy i Świata. To „ścieżka” w czasie, którą każdy turysta powinien się „przejść”.

Zapraszamy Cię do odkrycia powodów, które sprawiają, że Cyklady i Dodekanez są od wielu lat najpopularniejszymi celami podróży na świecie.
 
 
Aegean Islands.

Contrasts are their charm. Uniqueness is their identity.

Unparalleled, unrivalled, unbelievably beautiful. For years now their fame has shown and their radiance has lit up millions of holidays, bringing a smile to the faces of all their visitors. And they’ve done it simply by being themselves, just as nature intended. Enduring, glittering like diamonds.

The Cyclades and the Dodecanese include some of the most significant tourist destinations and renowned brand names, worldwide, such as Rhodes, Kos, Santorini and Mykonos; Also, hidden gems and small land dots on the Aegean Sea, like Symi, Tilos, Chalki, Kastellorizo, an island complex of destinations of transcendent beauty and singularity. So close to each other, yet so different, they offer a feast of experiences, emotions, thrills. Whatever one might be looking for, it is easy to find it on one of the 50 inhabited islands of South Aegean.

The famous Greek light, clear waters, marble and rock, castles, forts, monasteries and villages where time has stopped; windmills, islets flooded with butterflies and sea sponges; the gastronomic passage from the rich tradition to the resourceful evolution of the Mediterranean diet; countless beaches that allow you the luxury of endless choices. There is a variety of beaches ranging from calm and remote to cosmopolitan and full of action, just like the islands themselves. The seduction and breathtaking beauty of the South Aegean islands lasts throughout the year as the local climate is the best in Europe.

The region of South Aegean, a leading power in Greek tourism, consists of 50 inhabited islands that accommodate, each year, 40% of the total inbound tourist flow, breaking all records of tourist traffic for the last five years.

Given that tourism is a locomotive to the economy of South Aegean, the Region of South Aegean works in a targeted and systematic way, aiming at promoting even further the specificities of our islands in the world tourism market, and at optimizing the services provided, with devotion to the absolute satisfaction during their holidays, by the millions of visitors we welcome every year.

We highlight as many aspects as possible of our multifaceted tourist product. The distinction of the South Aegean as European Region of Gastronomy 2019 is yet another proof of its uniqueness, yet another strong challenge for the visitor to get to know our islands through their cuisine; to get to know the „hidden” secrets of the world’s oldest and richest cuisine, those that transform the culinary pleasure into a treasure of timeless empirical wisdom of life. In a place where every dish is not just a tasteful delight; each dish hides history, traditions, culture, continuity in time. The gastronomy in our islands is an authentic travel experience!

South Aegean is the perfect setting if you want to truly feel the Greek summer and the warmth of Greece. However, it is not only about sun and beautiful beaches. Aegean Islands are History. They are Culture. They are the footprints that each place has left along the European and the global historical path. This is a „path” in time that every visitor is worth „walking”.

We invite you to discover the reasons making the Cyclades and the Dodecanese the world’s top travel destinations for so many years now.

 

 

more

Region Of Crete

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Plateia Eleutherias 1
73134 Chania
Greece
 
phone (+30) 2821340108-109
tourism-chania@crete.gov.gr
www.incrediblecrete.gr
 
 
“Kreta – Poczuj prawdziwy smak”

Region Krety, poprzez swoje główne hasło „Kreta – Poczuj Prawdziwe”, zaprasza gości do swego autentycznego krajobrazu, gdzie dominuje głęboki błękit morza razem z kolorami kreteńskiego lądu, tworząc malowniczy, nieodkryty pejzaż, który nosi niezatarte ślady Historii i jej starożytnych cywilizacji.

Z powierzchnią 8,000 km2, Kreta jest największą wyspą Grecji oraz piątą pod względem wielkości wyspą Morza Śródziemnego. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu na skrzyżowaniu trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki, Kreta cieszy się unikalnym klimatem oraz bogatą i niespotykaną bioróżnorodnością.

Kreta szczyci się bogactwem kontrastów dzięki ciągłym zmianom krajobrazu, prawdziwym doznaniom oraz aktywnościom na każdą porę roku; od stromych i niedostępnych szczytów Gór Białych, Psiloritisu oraz Dikti, przez imponujące płaskowyże Omalos, Askifos, Nida i Lassithi, po niezwykłe bogactwo niekończących się wąwozów, które to wszystkie są udostępniane dla zwiedzających – z których najbardziej znanym jest wąwóz w Samarii, o łącznej długości 16 km. Od grzęzawisk i licznych jaskiń po koronkową linię brzegową z piaszczystymi plażami, wydmami i krystalicznie czystymi, błękitnymi wodami. Naturalny krajobraz dostarczający cały czas ekscytacji i wprawiający w zachwyt bez przerwy.
Kreta jest określana jako „kolebka” europejskiej kultury, ponieważ to tu narodziła się pierwsza cywilizacja w Europie – cywilizacja minojska, której wspaniałość wciąż przemawia poprzez niesamowite pałace w Knossos, Fajstos, Malii, Zakros, Kydonii, ale również dzięki nowszym historycznie zabytkom pochodzącym z czasów Bizancjum, Renesansu, wyzwolenia i zjednoczenia Krety z Grecją, aż po dzień dzisiejszy; wszystkie te okresy były świadkami niepodważalnego, wspaniałego bogactwa wyspy.

Poprzez stulecia, od czasów Bizancjum, przez Renesans, aż do współczesnej historii wyspy, Kreta zawsze skupiała na sobie zainteresowanie znanego świata. Wpływ różnych okresów historycznych jest doskonale widoczny dla każdego odwiedzającego.

Dodatkowo, Kreta jest kulinarnym rajem, znanym ze swojej lokalnej kuchni oraz niespotykanej gościnności swoich mieszkańców, przestrzegających tradycji swojej wyspy. Kreteńska dieta, będąca synonimem „przepisu” na długowieczność, oferuje bogactwo smaków i zapachów skutkujące prawdziwą ucztą dla zmysłów.

Wreszcie, wyspa dysponuje nowoczesną siecią transportu, w skład której wchodzą 3 międzynarodowe lotniska, 6 portów do obsługi pasażerów oraz dóbr, z których dwa są ważne dla rejsów wycieczkowych, jak również rozbudowana sieć dróg. Dodatkowo, Kreta dysponuje nowoczesną infrastrukturą turystyczną, działającą 365 dni w roku, w skład której wchodzi szeroki wybór miejsc noclegowych wszystkich kategorii wraz z nowoczesną infrastrukturą do uprawiania sportu i rekreacji.

Tak wygląda współczesny, nowoczesny profil autentycznej Krety zapraszającej turystów do zakosztowania autentycznej gościnności.

Dowiedz się więcej na: https://www.incrediblecrete.gr

 
 
“Crete- Sense the Authentic Taste”

The Region of Crete, through its central message „Crete – Sense the Authentic”, welcomes its visitors in an authentic landscape, where dominates the deep blue of the sea along with the colors of the Cretan land and a picturesque, unexplored mainland carrying indelible the imprint of History and its ancient civilizations.

With an area of 8,000 km2, Crete is the largest island in Greece and the fifth largest island in the Mediterranean Sea. Thanks to its geographical location, at the crossroad of three continents: Europe, Asia and Africa, Crete has a unique climate and a rich and rare biodiversity.

Crete concentrates a wealth of contrasts with constant changes of landscapes, authentic experiences and activities for every season of the year; from the steep and inaccessible peaks of the White Mountains, Psiloritis and Mount Dikti, to the large and impressive plateaus of Omalos, Askifos, Nida and Lassithi and the imposing canyons running vertically the large volumes, all accessible for exploration, – the most famous of which is the canyon of Samaria with a total length of 16 km. And from the sinks and the numerous caves, to the lacy shorelines with the sandy beaches and the blue crystal clear waters, the beaches and the dunes. A natural landscape keeping the visitor constantly alert, causing awe and admiration.

Crete has been characterized as the „cradle” of European culture, since here was born the first civilization in Europe, the Minoan, whose splendor stands out in the imposing palaces of Knossos, Phaistos, Malia, Zakros, Kydonia, and also in its newest historical monuments from the time of Byzantium, the Renaissance, the liberation and integration of Crete in Greece, till nowadays; all indisputable witnesses of the great prosperity of the island.

Over the centuries, from the era of Byzantium to the Renaissance, till the modern history of the island, Crete has always gathered the interest of the known world. The imprint of different historical periods is visible today, to every visitor.
Moreover, Crete is a gastronomic destination, as it is famous for its local cuisine and the unique hospitality of its inhabitants, who honor the traditions of their island. The Cretan diet, synonymous with the „recipe” of longevity, offers a wide variety of flavors and aromas that fascinate all senses.
Finally, the island has a modern transport network that includes 3 international airports, 6 ports for the transfer of visitors and goods, two of which are important stations for cruise ships, and an extensive road network. Also, Crete has a modern tourist infrastructure operating 365 days/year with a variety of accommodation of all categories along with modern infrastructure for sports and leisure activities.

This is the current, modern profile of the authentic Crete inviting its visitors to a life experience of authentic hospitality.

Discover more: https://www.incrediblecrete.gr

 

 

more

Region Of Central Macedonia

Location: Hall MCK ∙ Stand:

26 Oktovriou 64
54627 Thessaloniki
Greece
 
phone (+30) 2313325599, (+30) 2313325431, (+30) 2313325442
tourismos@pkm.gov.gr
visit-centralmacedonia.gr/en-us/
 
 
Region Centralnej Macedonii jest drugim pod względem wielkości regionem w Grecji, położonym pośrodku północnej części kraju, w historycznej krainie starożytnej Macedonii. To grecka brama do Europy, połączona siecią transportu, komunikacji i energii o międzynarodowej wadze. Saloniki, będące stolicą regionu, pełnią rolę metropolii regionu Bałkan, będąc też dla północnej Grecji centrum politycznym, ekonomicznym oraz przemysłowym. Komercyjny port lotniczy w Salonikach pełni kluczową rolę w rozwoju regionu. Międzynarodowe lotnisko „Makedonia” jest drugim największym lotniskiem w Grecji i obsługuje rocznie ponad 5 milionów pasażerów.

Zróżnicowanie oraz wysoka wartość zasobów środowiskowych oraz kulturowych Centralnej Macedonii, takie jak wysokiej jakości wybrzeża i plaże na Chalkidiki i w Pierii, mityczne i historyczne góry Olimp oraz Athos, chrześcijańska, bizantyjska oraz współczesna spuścizna kulturowa Salonik, ekosystemy pełne rzek i jezior, wyżyny i górzyste obszary pełne naturalnego piękna, muzea oraz stanowiska archeologiczne w Dion, Werginie, Pelli i Amfipoli – to wszystko uczyniło region Centralnej Macedonii jednym z najważniejszych celów wycieczek turystycznych w Europie i na całym świecie.

Region Centralnej Macedonii jest miejscem, gdzie legendy i historia, słońce i morze, najpiękniejsze wybrzeża Morza Śródziemnego łączą się nierozerwalnie. To miejsce w którym urodził się Aleksander Wielki oraz pobierał nauki u największego filozofa wszechczasów, Arystotelesa. To miejsce, gdzie od Starożytności spotykały się kultury Zachodu i Wschodu poprzez Via Egnatia, spajającej legendarny Jedwabny Szlak.

Saloniki dysponują szeroką ofertą miejsc spotkań, pozwalającą na dobór idealnie dopasowanego rozwiązania przy wybieraniu wśród 19 centrów konferencyjno – wystawowych oraz 39 hoteli z infrastrukturą konferencyjną. Oferują one najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wysokiej jakości usługi, a przede wszystkim, są zarządzane przez oddanych i gościnnych gospodarzy.

 
 
The Region of Central Macedonia is the second largest Greek region, located in the central northern Greece, in the historical area of ancient Macedonia. It is the gate of Greece to Europe, connected with networks of transportation, communication and energy with international importance. Thessaloniki is the capital of the Region having a dynamic role as a metropolis of the Balkan region. It is a strong political, economic and industrial center in northern Greece. The commercial port of Thessaloniki is important for the development of the region. The „Makedonia” international airport is the second largest airport of Greece serving over 5 million passengers annually.

The diversity and high value environmental and cultural tourism resources of Central Macedonia, such as the high quality coasts and beaches especially in Halkidiki and Pieria, the mythical and historical mount Olympus and mount Athos, the Christian, Byzantine, newest and modern cultural heritage of Thessaloniki, the rich ecosystems of lakes and rivers, uplands and mountainous areas of natural beauty, the museums and archaeological sites of Dion – Vergina – Pella – Amphipolis, have set the Region of Central Macedonia amongst the most important tourism destinations in Europe and worldwide.

Region of Central Macedonia is the land where the legends and history, the sun and the sea, the most beautiful Mediterranean coasts meet together inseparably. It is the place where Alexander the Great was born and educated by the greatest philosopher of all times, Aristotle. It is the place where the cultures of the West and the East meet from the ancient times through via Egnatia, a connecting path of the legendary Silk Road.

In the city of Thessaloniki, the variety in meeting venues is such that you are sure to find one tailored to your needs among the 19 Conference-Exhibition Centers and the 39 Hotels with meeting facilities. They offer latest technology and high quality services and, above all, they are managed by dedicated, welcoming hosts.

 

 

more

Aparthotel Svatý Vavřinec

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Pec pod Sněžkou 355
54221 Pec pod Sněžkou
Czech Republic
 
phone (+420) 770 122 121
mob. (+420) 778 787 124
hotel@svatyvavrinec.cz
www.svatyvavrinec.cz
 
 
Aparthotel Svatý Vavřinec to czterogwiazdkowy hotel designerski. Znajduje się w centrum kurortu górskiego Pec pod Śnieżką we wschodnich Karkonoszach (Republika Czeska). Pec pod Śnieżką należy najsłynniejszych ośrodków sportów zimowych. Tutejszy kompleks narciarski SkiResort ČERNÁ HORA – PEC oferuje 50 km tras zjazdowych na 1 skipass i 100 km utrzymywanych tras biegowych.

Wiosną, latem i jesienią na turystów czekają wycieczki piesze, na rowerach elektrycznych, na hulajnogach i mnóstwo innych atrakcji dla rodzin z dziećmi, sportowców i seniorów.

Aparthotel Svatý Vavřinec posiada około 300 miejsc noclegowych w 75 apartamentach różnej kategorii:
 • od najmniejszych pokojów typu studio (2 – 4 osoby),
 • przez apartamenty z 1 sypialnią i np. z sauną fińską (2 – 4 osoby),
 • apartamenty rodzinne z łóżkiem piętrowym,
 • apartamenty z 2 sypialniami,
 • aż po apartamenty z 2 sypialniami, prywatnym jacuzzi i sauną fińską (6 osób).

W Aparthotelu na gości czeka także Wellness Karkonoskie i wspaniała restauracja specjalizująca się w mięsie sezonowanym na sucho. Rodzinom z dziećmi spodoba się sala gier dla dzieci i młodzieży z konsolą Playstation. Na dorosłych czeka symulator golfa, strzelnica laserowa i symulator F1.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą i szczegółowymi informacjami, prosimy o kontakt mailowy sales@svatyvavrinec.cz lub telefoniczny +420 770 182 965.

 
 
Aparthotel Svatý Vavřinec is a four-star designer hotel, situated in the heart of the mountain town Pec pod Sněžkou in the Eastern Giant Mountains (Krkonoše) in the Czech Republic. In winter it is a bustling ski resort offering 50 km of slopes with one skip pass in SkiResort ČERNÁ HORA – PEC and 100 km of groomed cross-country skiing trails.

During other seasons visitors can spend their time hiking, going on e-bike trips, downhill-ride on scooters, and try out a plethora of other outdoor and indoor activities aimed at families with children, sportspeople, and also pensioners.

The capacity of the hotel is ca 300 beds in 75 apartments. You can choose from a variety of different options and styles:
 • small studios (2 – 4 persons)
 • apartments with a bedroom and sauna (2 – 4 persons)
 • family apartments with bunk beds
 • apartments with two bedrooms
 • suites with two bedrooms, whirlpool, and sauna (6 persons)

While staying at the Aparthotel, guests can relax in Krkonoše wellness centre and enjoy delicious meals in the hotel restaurant which specialises in dry-aged meats. Families with children might appreciate playrooms for kids and teenagers. Playrooms for adults offer some interactive entertainment, including golf simulator, laser shooter, and F1 simulator.

If you need any more details about us and our activities or would like to cooperate with us, please contact us at sales@svatyvavrinec.cz or call +420 770 182 965.

 

 

more

Bajkowa Odra

Location: Hall MCK ∙ Stand:

more

Centrala ruchu turystycznego Województwa Ołomunieckiego

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
Czech Republic
 
mob. (+420) 778 973 290
irena.janakova@centralaok.cz
www.ok-tourism.cz
www.centralaok.cz
 
 
Centrala ruchu turystycznego przedstawia turystom to najlepsze, co można zobaczyć i przeżyć w Województwie Ołomunieckim. Centrem aktywnej turystyki i spa są góry Jesioniki, Ołomuniec i okolice znowu zaprasza na UNESCO, bajkowe zamki i pałace, oraz wykwintną kuchnię regionalną – najsłynniejsze są serki ołomunieckie, oraz mnóstwo wyśmienitych piw z browarów regionalnych. Oba regiony – Jesioniki oraz Morawy Środkowe zapraszają też miłośników turystyki rowerowej wszystkich kategorii. Województwo Ołomunieckie jest idelanym miejscem dla urlopu.
 

 

more

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Al. Róż 16
00-556 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 629 29 16
warszawa@czechtourism.com
www.visitczechrepublic.com
 
 
Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism udziela informacji turystycznych o Czechach, współpracuje z mediami i biurami podróży, organizuje wyjazdy studyjne do Czech dla biur podróży i dziennikarzy. Publikuje także bezpłatne mapy i foldery turystyczne w języku polskim. Zapraszamy do kontaktu!

Na stoisku CzechTourism na targach Globalnie 2022 prezentują swoje oferty:

  • Morawy Północne i Śląsk
  • Thermal SPA Velké Losiny
  • Bajkowa Odra
  • South Moravia
  • Brno
  • Morawy Wschodnie
  • Kraj Ołomuniecki
  • Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec pod Śnieżką

 

 

more

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Świdnicka 44
50-027 Wrocław
Polska
 
phone (+48) 71 793 97 22
dot@dot.org.pl
www.dolnyslask.travel
 
 
Dolnośląska Organizacja Turystyczna zajmuje się sprzedażą ofert pobytowych, promocją i informacją turystyczną regionu, o którego wartości rekreacyjnej opowiedzieć może każdy Dolnoślązak. Przekona on Państwa o niepowtarzalności tego regionu Polski; o tym, że jest to Kraina, która orzeźwia górskim potokiem, urzeka kawiarnianym gwarem miast czy inspiruje wciąż żywą historią. Rok w rok skrzyżowanie dawnych szlaków handlowych odwiedzają turyści z całego kraju i zagranicy, by w kilka miesięcy później powrócić i przekazać z rąk do rąk dolnośląskie tajemnice kolejnym poszukiwaczom dobrze spędzonego czasu. Na naszym stoisku ważne dla siebie informacje znajdą przedsiębiorcy turystyczni, przedstawiciele mediów oraz turyści indywidualni.
 

 

more

Droplabs

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Grodzka 42/1
31-044 Kraków
Polska
 
mob. (+48) 732 083 344
kontakt@droplabs.pl
droplabs.pl
 
 
Droplabs to największy w Polsce system internetowej sprzedaży i dystrybucji usług dla sektora atrakcji turystycznych.

• Uruchom bezdotykową sprzedaż i obsługę
• Zmniejsz kolejki do kas biletowych
• Docieraj do nowych klientów
• Zarabiaj więcej

Obsługujemy zarówno największych usługodawców z branży, jak Park Wodny w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, jak i parki linowe, paintball, czy tory kartingowe.
 

 

more

EF Education

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Poznańska 37
00-689 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 825 01 31
mob. (+48) 732 052 053
podrozejezykowe.pl@ef.com
www.ef.pl
 
 
EF Education First – Światowy lider edukacji językowej.

Od ponad 50 lat misją EF jest sprawienie, aby ludzie w różnym wieku, różnych narodowości i środowisk mogli zyskać pewność siebie i wolność rozwoju. Łączymy naukę języków obcych z wymianą kulturową i podróżami edukacyjnymi. Kursy i programy oferowane przez EF zamienią Twoje marzenia w prawdziwe międzynarodowe możliwości. Globalna sieć EF to 50 szkół na całym świecie i 10 języków obcych. Naukę możesz zacząć w dowolny poniedziałek roku, a swój wyjazd językowy zaprojektujesz zgodnie z Twoimi możliwościami.
 

 

more

Gmina Miasto Elbląg

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Łączności 1
82-300 Elbląg
Polska
 
phone (+48) 55 239 30 00
umelblag@umelblag.pl
www.elblag.eu
 
 
Elbląg ma ponad 780 lat – to jedno z najstarszych miast w Polsce. Dzisiaj łączy tradycję z nowoczesnością. W sercu starówki ma swój początek Kanał Elbląski, światowej klasy zabytek sztuki hydrotechnicznej. Jedyna na świecie działająca droga wodna z systemem pochylni i śluz. Dzięki nim statki pokonują 100-metrową różnicę poziomów wody. Obecnie trwa proces wpisania Kanału na światową listę zabytków UNESCO.

Miasto z ruin
Wyjątkowy charakter ma elbląska starówka. Od ponad 30 lat odradza się po niemal całkowitym zniszczeniu podczas II wojny światowej. Dzisiaj Elbląg jest jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Europie. Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Znajdują się tam unikalne eksponaty – w tym związane z Gotami i Wikingami, którzy zamieszkiwali te tereny. Tuż przy Katedrze znajduje się historyczna Ścieżka Kościelna – ten uroczy przesmyk między kamienicami to jedyny w swoim rodzaju zabytek architektoniczny w Polsce. Na drugim krańcu Starego Rynku znajduje się Brama Targowa – niegdyś otoczona murami obronnymi, dziś pełni rolę punktu widokowego. Obok Bramy stoi pomnik legendarnego Piekarczyka, który pomógł uchronić miasto przed najazdem Krzyżaków.

Centralnym punktem starówki jest katedra św. Mikołaja, z najwyższą wieżą po prawej stronie Wisły (97 m). Wejście na punkt widokowy zajmuje około 20 minut. Stamtąd przy sprzyjającej pogodzie dostrzec można zamek w Malborku i Zalew Wiślany.
 

 

more

Euro Ray Hotele dla grup we Włoszech

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Vicolo in Arcione 13
00048 Nettuno
Italy
 
phone (+39) 06 98 88 688
info@eurorayincoming.com
www.eurorayincoming.com
 
 
Euro Ray oferuje kompeksową obsługę grup na terenie Włoch:
 • Rezerwację hoteli oraz wiosek wakacyjnych,
 • Organizację transferów autokarowych, rezerwację biletów promowych, łodzi turystycznych,
 • Rezerwację biletów wstępu do włoskich parków rozrywki,
 • Organizację degustacji, wieczorów włoskich, zwiedzania regionalnych winnic, rezerwację restauracji,
 • Wynajem systemu radioodbiorników do oprowadzania grup turystycznych,
 • Rezerwację usług przewodnickich.

Zapraszamy serdecznie do współpracy w tym zakresie.
 

 

more

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
Polska
 
mob. (+48) 607 485 222
info@euwt-tatry.eu; info@szlakwokoltatr.eu
www.szlakwokoltatr.eu
 
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY prezentuje polsko-słowacki Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr.

Ten transgraniczny szlak zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, biegowymi i narciarskimi. Powstaje unikatowa atrakcja turystyczna umożliwiająca aktywny wypoczynek, promująca zdrowe spędzanie wolnego czasu oraz bezpieczne i przyjazne dla środowiska zwiedzanie na rowerze miejsc o niepowtarzalnych walorach na polsko-słowackim pograniczu. W realizację tego projektu zaangażowanych jest kilkanaście polskich i słowackich samorządów – aktualnie Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Łapsze Niżne oraz miasta Spišská Belá, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Trstená.

Szlak wokół Tatr z nowymi, odseparowanymi od ruchu samochodowego ścieżkami rowerowymi, z miejscami odpoczynku dla rowerzystów inspiruje do rowerowych wycieczek po pięknych obszarach Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza. Zatem zakręćcie w Tatry – zakręćcie na Szlaku wokół Tatr!
 

 

more

EVEREST CLIMBING SP. Z O.O.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Osiedle 28
46-060 Prószków
Polska
 
phone (+48) 77 441 30 80
mob. (+48) 501 397 382
office@everest-climbing.com
www.everest-climbing.com
 
 
EVEREST CLIMBING, producent ruchomych ścianek wspinaczkowych i symulatorów wirtualnej rzeczywistości. Ruchoma ścianka wspinaczkowa EVEREST, to urządzenie, które nie wyklucza nikogo. Jest dla małych dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowców, wspinaczy, jak i osób z niepełnosprawnością fizyczną czy intelektualną.

Ruchoma ścianka wspinaczkowa EVEREST, to profesjonalny trenażer wspinaczkowy, który wpisał się również w rynek ofert eventowych, szkoleniowych czy jako wspaniały gadżet na stoiskach wystawienniczych.

To NOWOŚĆ na rynku polskim z dużym potencjałem i szerokim wachlarzem możliwości. Na ściance chodzimy bez lin, asekuracji i uprzęży. Mimo, że jej wysokość ma 3,25 m, nie ustępuje swoimi możliwościami dużym ścianom wspinaczkowym. Ma możliwość zmiany kąta nachylenia od + 10 do – 40 stopni.
Ruchoma ścianka wspinaczkowa, jest sprzętem, który zaciekawia i zaszczepia u dzieci chęć do aktywności fizycznej. Odkrywa nowe talenty sportowe.

Jest:
 – innowacyjna,
 – kreatywna,
 – sportowa,
 – ciekawa,
 – nowością wśród ofert urządzeń sportowych,
 – dla każdego, bez względu na wiek i kondycję fizyczną,
 – aktywizuje sportowo całe rodziny,
 – propaguje aktywność fizyczną wśród dzieci, dzieci z otyłością i niepełnosprawnością.

Doskonale sprawdza się na:
 – piknikach rodzinnych, sportowych, firmowych,
 – dniach miast, dniach dziecka, dożynkach, itp.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

 

more

Przedsiębiorstwo AD-PROFI Wydawnictwo Gazety EXTRA

Location: Hall MCK ∙ Stand:

 
extra1@ad-profi.pl
extra.ad-profi.pl
 
 
Wydawnictwo turystyczne. Ukazuje się od 1991 roku.
 

 

more

Gmina Łęknica

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Polska
 
phone (+48) 68 362 47 00
sekretariat@umleknica.pl
www.bip.umleknica.pl
 
 
Gmina Łęknica leży nad rzeką Nysą Łużycką przy granicy Polski i Niemiec – Łęknica jest miasteczkiem otoczonym przez malownicze lasy i jeziora. Okres zlodowacenia skandynawskiego a następnie dawna działalność górnicza, miały wpływ na niepowtarzalne ukształtowanie i charakter tego terenu. Poprzez naturalne walory miasteczko to jest ciekawym miejscem turystycznym nastawionym na ciągły rozwój pod tym kontem. Z pewnością jest to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w województwie lubuskim. Dwoma największymi atrakcjami gminy są:

  • Ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – ścieżka powstała na byłym terenie kopalni, może posłużyć jako przykład udanej i efektownej rekultywacji pokopalnianych terenów. W plebiscycie ,,National Geographic” znalazła się wśród 7 Nowych Cudów Polski.
  • Park Mużakowski – uznany za Pomnik Historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Park uznawany jest za jeden z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej w Europie, jedyny w swoim rodzaju przykład połączenia natury i architektury krajobrazu.

Na terenie gmin i okolic funkcjonuje szeroka sieć ścieżek. Można uprawiać tutaj turystykę pieszą oraz rowerową, a także brać udział w spływach kajakowych po rzece. Dzięki organizacji szeregu imprez plenerowych w okresie letnim, Łęknica jest uważana za miasto, w którym „zawsze coś się dzieje”!

 

 

more

Gorący Potok

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Osiedle Nowe 45
34-424 Szaflary
Polska
 
phone (+48) 727 52 52 52
mob. (+48) 530 33 38 48
info@goracypotok.pl
www.goracypotok.pl
 
 
Gorący Potok to jedyny taki kompleks w Polsce! Posiadamy kilkanaście oryginalnych, zewnętrznych niecek basenowych o zróżnicowanej temperaturze wody 34-40 stopni Celsjusza z naturalną, surową wodą siarkową, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Fontanny, masaże wodne, gejzery w niepowtarzalnym klimacie japońskiego onsenu tworzą niezapomniany klimat o każdej porze roku i dają niesłychany relaks dla całej rodziny.

Dla tych bardziej szukających wrażeń mamy trzy zjeżdżalnie wodne o różnej długości oraz nietypowy park linowy, który jest usytuowany nad częścią basenów, z którego można oglądać cudowne, panoramiczne widoki. Przygotowaliśmy trzy różne trasy trudności, gdzie gwarantujemy dreszcz emocji i adrenaliny. Dla najmłodszych gości również zapewniamy masę rozrywki. Wodne Figle Migle to nic innego jak plac zabaw w wodzie, w którym szaleństwo trwa bez końca, a blisko tego znajduje się niemały brodzik, po którym milusińscy mogą skakać, wspinać się i zjeżdżać prosto do wody. Ale to jeszcze nie koniec! Dmuchany Raj to kolejna, niepowtarzalna atrakcja dla dzieci. Kolorowe, duże dmuchane zjeżdżalnie dopełniają dziecięcą strefę i stanowią obowiązkowy punkt sprawdzenia swoich możliwości.

Dla dorosłych chcących zażyć odrobiny relaksu i wyciszyć swój organizm polecamy wyjątkową strefą SPA – ,,Grzysno Przyjemność”. Kameralne niecki ze zwiększonym stężeniem siarki, czy kąpiele borowinowe zdrowotnie oddziałują na całe ciało. Chcąc maksymalnie zniwelować przemęczenie, usunąć toksyny z organizmu czy wpłynąć korzystnie na skórę nie można zapomnieć o saunach, które dają szereg innych właściwości zdrowotnych. Specjalnie dla naszych gości przeprowadzamy ceremonie saunowe prowadzone przez najlepszych saunamistrzów w Polsce. Po takim zestawie relaksu zalecamy odpoczynek w tężni solnej aby w największym stopniu wyciszyć się i nabrać pozytywnej energii. Dodatkowo dysponujemy szeroką ofertą masaży, a nasi wykwalifikowani fizjoterapeuci chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego zabiegu dobranego do preferencji gościa. Korzystając z szeregu atrakcji, które przygotowaliśmy nie można zapomnieć aby nakarmić całą rodzinę! Słyniemy z najlepszych Steaków oraz burgerów znakomitej jakości, które można znaleźć w naszej restauracji Beef Master znajdującej się na pierwszym piętrze. Menu jest szerokie, a w nim także zupy, makarony czy sałatki. Dla chętnych kuchni tradycyjnej zapraszamy serdecznie na Bistro, położone na parterze, gdzie królują świeże i pyszne dania na wagę, a porcję można wybrać wprost proporcjonalnie do głodu każdego członka rodziny!

 

 

more

Gran Canaria

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Triana 93
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Spain
 
phone (+34) 928 219 600
www.grancanaria.com
 
 
Gran Canaria to hiszpańska wyspa leżąca w sercu archipelagu Wysp Kanaryjskich będąca swoistym kontynentem w miniaturze o ciepłym klimacie przez cały rok – średnia roczna temperatura wynosi 24°C!

Odpoczywać można tu na ponad 60 kilometrach plaż położonych wzdłuż 236 kilometrów linii brzegowej, skąpanych w promieniach łagodnego słońca, które mieszka tu niemal na stałe. Różnorodne krajobrazy wyspy pozwalają nacieszyć oczy i spędzić aktywnie czas na wszelkie ulubione sposoby. Zapraszamy do poznania tej tętniącej życiem wyspy, na którą można przyjechać w dowolnym terminie, bowiem tutaj piękna pogoda bardzo rzadko bierze urlop.

Czekamy na Ciebie na Gran Canarii i na naszym stoisku!

grancanaria.com

Hashtags: #GranCanaria #GreatDestination
Facebook @mygrancanaria
Instagram: @visitgrancanaria
Twitter: @gctouris

 

 

more

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada

Location: Hall MCK ∙ Stand:

pl. Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
Polska
 
phone (48) 22 582 95 57
gromada.pl
 
 
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada to najstarsza polska firma turystyczno – hotelarska.

Obok działalności hotelarskiej Gromada prowadzi również działalność turystyczną w pełnym zakresie poprzez sieć własnych i licencyjnych biur turystycznych. Gromada posiada wpis do rejestru Organizatorów organizując własne imprezy turystyczne na teren całego świata oraz prowadzi sprzedaż oferty innych renomowanych polskich i zagranicznych biur podróży. Biura Turystyczne Gromada sprzedają również usługi z zakresu obsługi podróżniczej takie jak : bilety komunikacji lotniczej, autokarowej, promowej, kolejowej, rezerwacja hoteli , ubezpieczenia, wynajem samochodów, transfery czy bilety imprezowe.
 

 

more

Hydropolis

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Na Grobli 17
50-421 Wrocław
Polska
 
phone (+48) 71 340 95 15
biuro@hydropolis.pl
hydropolis.pl
 
 

 

 

more

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Nowowmiejska 41
16-300 Augustów
Polska
 
mob. (+48) 669 693 280
biuro@lgd-kanal.augustow.pl
lgd-kanal.augustow.pl
 
 
Stowarzyszenie Kanał Augustowski jest podmiotem skupiającym samorządy, firmy i osoby prywatne ze strefy Kanału Augustowskiego – najważniejszego obiektu hydrotechnicznego na ziemiach polskich w XIX wieku, uznanego za pomnik historii. LGD dzięki funduszom europejskim wspiera rozwój społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie od wielu lat efektywnie realizuje przedsięwzięcia w obszarze turystyki. Było inicjatorem utworzenia transgranicznego szlaku rowerowego August Velo biegnącego wzdłuż Kanału Augustowskiego do Niemna i dalej do Grodna, rokrocznie jest gospodarzem imprezy turystycznej rozpoczynającej sezon turystyczny szlakiem Green Velo – August Velo. Współorganizowało konferencję poświęconą perspektywom rozwoju Kanału Augustowskiego z okazji 180 rocznicy jego powstania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” w 2020 r. dokonało inwentaryzacji Kanału Augustowskiego i opracowało koncepcję „Kraina Kanału Augustowskiego jako markowy transgraniczny produkt turystyczny”.

Jednym z najpoważniejszych osiągnięć LGD było utworzenie „Szlaku aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańćzy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy CHa-KA-Bi”, który otrzymał wyróżnienie w II edycji konkursu na Polskie Marki Turystyczne w 2022 r.
 

 

more

Powiat Karkonoski

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Kochanowskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Polska
 
phone (+48) 75 647 31 10
sekretariat@powiatkarkonoski.eu
www.powiatkarkonoski.eu
 
 
1. stycznia 2021 roku powiat jeleniogórski zmienił nazwę na powiat karkonoski. Decyzja o zmianie nazwy poprzedzona była konsultacjami z mieszkańcami, którzy w większości opowiedzieli się za tym, by miejsce w którym żyją, identyfikować ze znanym w całej Polsce pasmem górskim które jest marką regionu. Karkonosze dominują na lokalnym krajobrazem, widać je niemal z każdego miejsca w regionie. I to właśnie te góry – tajemnicze i zachwycające jednocześnie – są najsilniejszym magnesem przyciągającym gości w tą część Dolnego Śląska.

W sensie geograficznym Powiat Karkonoski obejmuje część Kotliny Jeleniogórskiej oraz otaczające ją pasma górskie – Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie i Rudawy Janowickie. Administracyjnie to powiat ziemski, w skład którego wchodzi dziewięć gmin – Janowicie Wielkie, Jeżów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Szklarska Poręba położonych wokół miasta Jelenia Góra – która jest samodzielnym powiatem grodzkim.

Na terenie Powiatu Karkonoskiego znajduje się wiele miejsc, które warto przynajmniej raz w życiu odwiedzić. Na pewno każdy chciałby się zachwycić przepięknymi widokami ze Śnieżki – najwyższego szczytu Karkonoszy i Sudetów. Powiat Karkonoski dzięki jego ogromnej i różnorodnej ofercie przyrodniczo-turystyczno-kulturalnej należy do czołówki najwyżej notowanych w rankingach regionów turystycznych w Polsce i wysoko notowanych w Europie. To idylliczne miejsce idealne do spędzania wolnego czasu. Zapraszamy!

 

 

more

KOLEJKOWO

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Pszczyńska 315
44-100 Gliwice
Polska
 
phone (+48) 880 006 001
gliwice@kolejkowo.pl
www.kolejkowo.pl
 
 
Kolejkowo to miejsce, które przeniesie Cię do niesamowitego świata, pomniejszonego 25 razy! Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować rzeczywistość i przedstawić codzienność mieszkańców Kolejkowa. W miniaturowym świecie zobaczysz życie na wsi, potowarzyszysz turystom podczas górskich wypraw, weźmiesz udział w akcji ratunkowej, wcielisz się w leśniczego, kupca, pracownika budowlanego, mechanika czy plażowicza. Po Kolejkowie poruszają się pociągi oraz samochody. To także jedyna makieta w Polsce, na której pływa statek i pada deszcz. W naszym świecie zmianie ulegają pory dnia. Dzień w Kolejkowie trwa 9 minut, po których następuje noc; zapalają się uliczne latarnie oraz światła w budynkach.
Jest pięknie!

Na makiecie stworzyliśmy miniatury autentycznych budowli ze Śląska np. gliwickiego dworca kolejowego wraz z peronami, Kościoła św. Anny w Katowicach, gliwickiego ratusza oraz kamienic. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wymyślili czegoś extra! Powstało miasteczko westernowe „Dzikie Gliwice”, znajdziecie tam saloon, szeryfa, Indian, braci Wright przy budowie pierwszego na świecie samolotu oraz miniaturę statku „Western River”, pływającego po Missisipi.

Dla chcących spróbować swoich sił w modelarstwie, przygotowaliśmy warsztaty modelarskie dla grup zorganizowanych. Dopełnieniem oferty Kolejkowa jest specjalnie przygotowana sala zabaw, gdzie dzieci m in. mogą zbudować sobie własną kolejkę czy zorganizować urodziny, zaś dorośli odpocząć w naszej nowej kawiarni.
 

 

more

Hotel Kormoran Resort & SPA

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Daszyńskiego 57
69-200 Sulęcin
Polska
 
phone (+48) 95 755 26 28 | (+48) 95 755 94 43
mob. (+48) 790 292 499
recepcja@kormoran.tv
www.kormoran.tv
 
 
Hotel Kormoran Resort & SPA położony jest na obrzeżach miasta Sulęcin.

Na obszarze 80 ha, pośród akwenów wodnych, pobliskiej rzeki Postomii, mieszanych lasów, zieleni i ciszy, znajdziecie Państwo wymarzony spokój do wypoczynku i relaksu. Dysponujemy 300 miejscami noclegowymi w różnej konfiguracji, pokoje, domki, studia, apartamenty.

Hotel Kormoran Resort & SPA posiada pięć niezależnych od siebie sal konferencyjnych, oraz dwupoziomową Restaurację Tawerna z dwoma tarasami z barem i kuchnią z szerokim asortymentem dań. Poza tym basen wewnętrzny, jacuzzi, saunę, baseny zewnętrzne, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi, plażę z molo i leżakami, kręgielnie z klimatycznym barem, salon gier, mini-golf, boiska wielofunkcyjne, siłownię zewnętrzną, place zabaw dla dzieci oraz część SPA z gabinetami masażu, kosmetycznymi i innymi. Organizujemy wesela i inne imprezy okolicznościowe do 350 osób, a także imprezy plenerowe pod pełnym zadaszeniem do 1500 osób. Hotel Kormoran Resort & SPA dysponuje trzema parkingami na samochody osobowe, autokary, motocykle. Nasz Hotel znajduje się tylko 14 kilometrów do zjazdu na autostradę A2 w miejscowości Torzym. 40 kilometrów dzieli nas do granicy z Niemcami /Świecko/, 120 kilometrów do Berlina, 40 kilometrów do Gorzowa Wielkopolskiego, 150 kilometrów do Poznania i 100 kilometrów do Zielonej Góry.

Zapraszamy.
 

 

more

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Polska
 
phone (+48) 85 722 91 87
mob. (+48) 517 142 438
dyrektorgoksit@korycin.pl
goksit.korycin.pl
 
 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie organizuje życie kulturalne, sportowe i turystyczne społeczeństwu oraz promuje walory kulturalne i turystyczne Gminy Korycin.

Ponadto: prowadzi wynajem pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe,prowadzi wypożyczalnię sprzętu sportowego nad zalewem w Korycinie, prowadzi Koryciński Wiatrak – jako wyjątkowy obiekt noclegowy. Prowadzi Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna, w którym znajduję się Pracownia Tkacka gdzie można podziwiać wystawę dywanów dwuosnowowych lokalnych artystek.

W ramach GOKSiT działa:
– teatr, chór Epoka, UKS Konar -Kora – Korycin. Dziecięca grupa rekonstrukcyjna OTROK.

GOKSiT w Korycinie współpracuje z lokalnymi producentami sera i organizacjami pozarządowymi.
 

 

more

Kvarner Region Tourist Board – Croatia

Location: Hall MCK ∙ Stand:

N. Tesle 2
51410 Opatija
Czech Republic
 
phone (+385) 51 272 988
kvarner@kvarner.hr
www.kvarner.hr
 
 

 
 
Discover Kvarner – one of the best destinations to visit indicated by Lonely Planet.

Kvarner region is located on the northern part of the Adriatic coast of Croatia. It is considered one of the TOP 3 tourist regions with a unique combination of coast, islands, and mountains.

The Kvarner Region is a privileged area where various influences have intertwined for centuries thanks to the geographical position of the coastal areas of Opatija, Rijeka, Crikvenica and Novi Vinodolski, the islands of Krk, Rab, Cres and Lošinj and the mountainous part of the region – Gorski kotar.

Kvarner motto is “Diversity is beautiful!”

Why visit Kvarner region – beautiful diversity? Here you can find some good reasons:
• “Green area” concerning vaccinated population, implementation of efficient protection measures in the tourism industry, national label of safety – Stay Safe in Croatia
• Easily accessible (direct flight and train connections from Poland to Rijeka)
• Perfect for treating the body, mind and soul, wellness, medical and natural therapies
• Region with excellent gastronomy and excellent wines
• Rijeka – European Capital of Culture
• Clean and transparent sea, natural beauty – more than 30 protected areas
• Bike & hike trails with spectacular views, Eldorado for active holidaymakers
• Accommodation facilities, beaches, restaurants, bars for all expectations…

Paradise for sailing enthusiasts, the destination for those who love to be active… those who love sun and sea.
 

 

more

Lidzbark Warmiński

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński
Polska
 
phone (+48) 89 767 85 00
um@lidzbarkw.pl
lidzbarkw.pl
 
 

 

 

more

Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
Polska
 
phone (+48) 74 852 02 90
it@um.swidnica.pl
www.ks-j.pl
 
 
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zajmuje się promocją turystyczną gmin i miast Przedgórza Sudeckiego. Wspólnym mianownikiem działań kulturalnych, informacyjnych i promocyjnych jest idea Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, które od wczesnego średniowiecza pełniło rolę integracyjną pod względem gospodarczym, politycznym i społecznym.

Obecnie wraz z czeskim partnerem – Ceskomoravske Pomezi – Stowarzyszenie prowadzi projekt unijny pn. „Skarbnica Wrażeń. Opowieści o tajemnicach i wspólnej historii”, którego celem jest stworzenie transgranicznego produktu, opartego na bogatej wspólnej historii łączącej oba regiony.

Zapraszamy do odkrywania tajemnic i poznania najbardziej nietuzinkowych obiektów i zakamarków Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. W Świdnicy i Jaworze znajdziecie m.in. Kościoły Pokoju – obiekty o światowej renomie, wpisane na listę UNESCO. W Bolkowie, o sławetnych rozdziałach w historii Księstwa przypomina olbrzymi średniowieczny zamek. Miłośnikom techniki serca zabiją szybciej w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Fani militariów i wojskowości powinni odwiedzić Muzeum Broni w Witoszowie Dolnym oraz największą górską twierdzę obronną w Srebrnej Górze. Unikatowe pozostałości średniowiecznych murów odnajdziecie w Świebodzicach, a jeśli lubicie dawne dwory i szlacheckie rezydencje, szukajcie ich w okolicach Żarowa. To tylko mała kropelka w morzu tutejszych atrakcji.

 

 

more

Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej”

Location: Hall MCK ∙ Stand:

3 Maja 45
17-200 Hajnówka
Polska
 
phone (+48) 85 682 43 81
biuro@lot.bialowieza.pl
bialowieza.travel
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy, podmioty gospodarcze i społeczne oraz osoby indywidualne związane z turystyką w regionie Puszczy Białowieskiej. W skład stowarzyszenia wchodzą samorządy, przedstawiciele branży turystycznej i gastronomicznej, przewodnicy turystyczni, biura podróży, Białowieski Park Narodowy. Obecnie stowarzyszenie zrzesza 55 podmiotów.
 

 

more

Miasto Łomża

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Stary Rynek 14
18-400 Łomża
Polska
 
phone (+48) 86 215 67 00
ratusz@um.lomza.pl
www.lomza.pl
 
 
Jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast północno-wschodniej Polski, położone na nadnarwiańskiej skarpie. Oaza zieleni, nieskażonej przyrody, ciszy i spokoju. Tuż za granicami miasta rojne ptactwem i zwierzyną, tonące w morzu unikalnych ziół i wiekowych borów parki narodowe – Biebrzański i Narwiański, a jeszcze bliżej miasta – Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Wymarzone miejsce do ucieczki przed gwarem cywilizacji, wypoczynku w bezpośrednim niemalże towarzystwie ponad 200 gatunków ptaków, a także łosia, jelenia, rysia, sarny… To niespotykana nigdzie więcej okazja do sycenia oczu urodą unikalnego krajobrazu, malowniczych wzniesień, a także naturalnego kontaktu z niezwykłą gościnnością i serdecznością ludzi… Nie dziwi zatem, że Łomżę na miejsce swoich spotkań upatrzyli sobie min. paralotniarze, ornitolodzy, ludzie złaknieni ciszy i… regionalnych smakołyków.
 

 

more

Województwo Łódzkie

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
Polska
 
phone (+48) 42 291 98 00
dep.sportu@lodzkie.pl
www.lodzkie.pl
 
 
Promocja walorów przyrodniczych, antropogenicznych, gospodarczych i kulturowych regionu łódzkiego poprzez bogatą i zróżnicowaną ofertę turystyczną, w tym przede wszystkim w zakresie turystyki aktywnej i historycznej.
 

 

more

Biuro Podróży MAMUNO

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Tuwima 2
42-200 Częstochowa
Polska
 
phone (+48) 34 322 72 22
mob. (+48) 509 129 669 | (+48) 502 506 812
mamuno@onet.pl
mamuno.pl
 
 
Biuro Podróży „MAMUNO” z siedzibą w Częstochowie konsekwentnie zajmuje się organizacją i obsługą wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno w kraju jak i za granicą.

Mając wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie jako nauczyciele, przy doborze propozycji letniego wypoczynku kierujemy się atrakcyjnym położeniem obiektów, dobrymi warunkami bytowymi, atrakcyjnym programem rekreacyjnym jak również umiarkowanymi cenami. Mamy w swojej ofercie także propozycje wyjazdów bliższych i na każdą kieszeń – zimą do znanych ośrodków narciarskich, latem do popularnych miejscowości wypoczynkowych oraz wycieczek autokarowych po Europie.

Przy przygotowywaniu naszej oferty zadbaliśmy o to, aby proponowane przez nas miejscowości i hotele w 100% odpowiadały Państwa wymaganiom, a ceny były dostosowane do Państwa możliwości finansowych.

W związku z pochlebnymi opiniami naszych klientów i wzrastającym zainteresowaniem klientów indywidualnych, firm i zakładów pracy po raz kolejny urozmaiciliśmy ofertę turystyczną Biura, organizując wycieczki do Bułgarii, Włoch, Francji,Chorwacji, Hiszpanii, Grecji, Niemiec, Czech i na Słowację, uwzględniając preferencje i sugestie Państwa. Jesteśmy przekonani, że wybierając pozycje z oferty turystycznej proponowanej przez nasze Biuro zaspokoicie Państwo swoje oczekiwania.
 

 

more

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 877 20 10
biuro@mrot.pl
www.mazowsze.travel
www.mrot.pl
 
 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacją pozarządową, zrzeszającą 87 członków. Zajmuje się promocją walorów turystycznych Mazowsza poprzez realizację wydawnictw, study tour, study press, udział w targach, workshopach i różnych imprezach. Kreuje produkty turystyczne, koordynuje działania w zakresie informacji turystycznej, integruje branżę, doskonali kadry. Organizacja określa kierunki rozwoju turystyki w regionie, kształtuje jego wizerunek. Współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną oraz Samorządem Województwa.
 

 

more

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 597 91 00
urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl
modanamazowsze.pl
www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski/
 
 
ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU!

Z rodziną i przyjaciółmi. Na łonie natury, aktywnie i w stylu slow. Warto zaplanować weekend lub urlop na Mazowszu.

Nasz region jest bogaty w walory naturalne – przyrodnicze i krajobrazowe oraz perły dziedzictwa kulturowego i historycznego. Oferuje wiele atrakcji, dzięki którym można „naładować akumulatory” oraz „wyładować energię” korzystając z wielu możliwości uprawiania turystyki aktywnej.

 

 

more

METIN TOUR

Location: Hall MCK ∙ Stand:

18 Sok.1C
07400 Alanya
Turkey
 
mob. (+90) 5348486062
kontakt@metintour.pl
metintour.pl
 
 
Polskie biuro podróży w Turcji. Lokalne wycieczki fakultatywne w Alanya, Side, Bodrum, Kemer, Didim,Kusadasi, Stambuł. Znamy Turcję jak nikt inny. Dla was co roku nowe wycieczki, transfery i objazdówki po całej Turcji. Oprowadzają najlepsi polskojęzyczni przewodnicy.
 

 

more

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Francesco Nullo 29
32-300 Olkusz
Polska
 
phone (+48) 32 643 11 20
sekretariat@mok.olkusz.pl
www.mok.olkusz.pl
 
 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu posiada w swojej strukturze największe atrakcje turystyczne Gminy Olkusz. Administruje między innymi Podziemnym Olkuszem, Zamkiem Rabsztyn oraz Centrum Kultury, w którego skład wchodzą kolekcje muzealne: Muzeum Afrykanistyczne, Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Podziemny Olkusz to dwie niezwykłe ekspozycje udostępnione w maju 2021 roku, w ciekawy sposób przybliżające historię Olkusza oraz miejscowego górnictwa srebra i ołowiu. Wystawa w podziemiach średniowiecznego ratusza pod rynkiem pozwala w ciekawy sposób poznać historię Srebrnego Miasta – jak nazywano Olkusz. Multimedialna trasa podziemna jest jedną z największych tego typu atrakcji w Polsce. Druga ekspozycja w podziemiach dawnego Kwartału Królewskiego jest poświęcona historii olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Można tam zobaczyć m.in. modele i repliki dawnych maszyn i urządzeń górniczych oraz hutniczych. Najbliższa okolica Poziemnego Olkusza to atrakcje, ściśle powiązane z nim historycznie – rynek z zabytkowymi kamieniczkami, gotycka bazylika św. Andrzeja, baszta i mury miejskie oraz niezwykły Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich, a także pozostałe muzea – Muzeum Regionalne PTTK i Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. Nieopodal miasta wznoszą się malownicze, częściowo zrekonstruowane ruiny zamku Rabsztyn – jednej z ciekawszych warowni na Szlaku Orlich Gniazd.
 

 

more

Mimino in Caucasus

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Ts. Dadiani Street
0101 Tbilisi
Georgia
 
phone (+995) 322 15 77 17
mob. (+995) 577 31 40 10
info@miminotravel.com
miminotravel.com
 
 

 
 
Mimino in Caucasus is an inbound travel agency in the Caucasus region, with its head office based in Tbilisi, Georgia.

Mimino in Caucasus offers various types of tours for all kind of tourists, regardless of their age and interests; We provide you the following tours – Cultural, Adventure, Pilgrim, Extreme, Wine, Sea, Caucasus tour, etc. Our priority is customer satisfaction, that’s why we consider every last detail to make our tourists feel comfortable. Our goal is to demonstrate, share and make aware Georgian historical sightseeings, cultural heritage and authentic national art to our visitors. Mimino Travel Georgia is oriented on innovative business solutions, that gives us competitive edge on the tourism market.
 

 

more

Morawy Północne i Śląsk – Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Vítkovická 3335
702 00 Ostrava
Czech Republic
 
info@mstourism.cz
severnimorava.travel/pl/homepage.aspx
www.mstourism.cz
 
 

 

 

more

Morawy Wschodnie – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

J. A. Bati 5520
76190 Zlín
Czech Republic
 
info@vychodni-morava.cz
www.vychodni-morava.cz
 
 
Morawy Wschodnie – Kraj Zliński wyróżniają się unikatowymi zabytkami oraz niespotykaną gościnnością. Na turystów czekają atrakcje, jakich nie znajdą w żadnym innym miejscu w Czechach, między innymi zabytki UNESCO, parki i wspaniałe pałace, unikatowe budowle w stylu funkcjonalistycznym i proste domy zrębowe.

Smakoszy zachwycą regionalne specjały regionu Valašsko, znakomite wino z winnic i piwnic regionu Slovácko, warzone z miłością piwo i lek naszego regionu, śliwowica, gorzałka z miejscowych gatunków śliwek.

Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają trasy piesze i rowerowe, pola golfowe, parki rowerowe, przejażdżki konne i na segwayach, rejsy wycieczkowe, ośrodki odnowy biologicznej i wspaniałe kąpieliska.

Rodzinom z dziećmi spodoba się unikatowe zoo w Zlínie-Lešnej, rejs Kanałem Baty, skansen w Rožnovie pod Radhoštem czy poszukiwanie skarbów w pięknym, zabytkowym Kromieryżu.

W każdym miejscu na turystów czeka sieć usług gastronomicznych i noclegowych. Dzięki temu łatwo i wygodnie można zaplanować swoją wycieczkę. Zapraszamy serdecznie!

 

 

more

Muzeum Orawskie P.O.Hviezdoslava

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Hviezdoslavovo námestie 7
026 01 Dolný Kubín
Slovakia
 
phone (+421) 435 816 151
muzeum@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
 
 
Muzeum Orawskie im. P. O. Hviezdoslava, którego organem założycielskim jest Žilinskie Województwo Samorządowe zarządza 7 zabytkami kultury o znaczeniu narodowym.

Zamek Orawski jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków historii i kultury na Słowacji. Orawska Kolejka Leśna to zabytek techniki z wyjątkowym systemem zakosów.

Muzeum Orawskie w sezonie letnim organizuje różne interesujące wydarzenia dla zwiedzających.
 

 

more

Muzeum Polskiej Wódki

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Plac Konesera 1
03-736 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 419 31 50
recepcja@pvm.pl
www.pvm.pl
 
 
Muzeum Polskiej Wódki wymyka się definicji standardowego muzeum, zarówno w formie jak i w treści przekazu. Nowoczesna aranżacja wnętrz połączona jest z interaktywną formą zwiedzania pod opieką przewodnika.

Wycieczki organizowane są aż w 7 językach : angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i oczywiście polskim.

Na życzenie dostępne są również audio przewodniki.
Wizytę w Muzeum kończy profesjonalna sesja degustacyjna. Goście poznają podstawowe rodzaje Polskiej Wódki, właściwe sposoby jej serwowania oraz picia.

Elementem wyróżniającym Muzeum Polskiej Wódki są spotkania w formie warsztatów pod szyldem Akademii Polskiej Wódki.

Muzeum Polskiej Wódki to jednak dużo, więcej niż zwiedzanie wystawy i warsztaty. W myśl hasła „jeden budynek – wiele możliwości” Muzeum to również bary z najlepszymi, autorskimi koktajlami i nalewkami na bazie Polskiej Wódki, sklepy, w tym ekskluzywny salon alkoholi luksusowych Alembik oraz przestrzenie eventowe.

Muzeum Polskiej Wódki oferuje kompleksową organizację i obsługę szytych na miarę wydarzeń prywatnych i firmowych: od konferencji, przez szkolenia, imprezy urodzinowe, kolacje bankietowe z open barem, po przyjęcia ślubne.

 

 

more

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Edukacji 37
43-100 Tychy
Polska
 
phone (+4) 32 326 23 50
nat@nat.pl
www.nat.pl
 
 
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. jest polską firmą turystyczną działającą na rynku od 1997 roku. NAT jest jedną z największych krajowych sieci hoteli i ośrodków wypoczynkowych. Jest właścicielem 17 obiektów, w tym 9 hoteli o standardzie trzech gwiazdek nad morzem i w górach. Posiada także Stację Narciarską Cieńków w Wiśle.

Jako sieć hoteli NAT jest synonimem aktywnego, zdrowego i komfortowego wypoczynku w wyjątkowych lokalizacjach w kraju.

Dla obecnych i potencjalnych Gości Firma tworzy hotele, do których chętnie się wraca. Działalność firmy zmierza do tego, aby NAT był największą i najbardziej renomowaną polską, ekonomiczną siecią hotelową, specjalizującą się w pobytach wakacyjnych i prozdrowotnych, promującą aktywne spędzanie wolnego czasu.

Główną działalnością firmy jest sprzedaż usług hotelowych, ale w ofercie ponadto znajdują się też szkolenia i konferencje, turnusy rehabilitacyjne, turnusy z zabiegami, turnusy rekreacyjno-odchudzające oraz pakiety specjalistyczne.

Profesjonalizm firmy potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, a także instytucje działające na rynku:
– Polska Organizacja Turystyczna
– Polska Izba Turystyki (członek)
– Śląska Organizacji Turystycznej (członek)

NAT uczestniczy także w wielu akcjach rządowych i samorządowych udzielając zniżek dla swoich obecnych i potencjalnych klientów. Można skorzystać z rabatów min. z tytułu Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora, czy też z programu PGG Family.
 

 

more

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul.Dąbrowskiego 7/1
42-200 Częstochowa
Polska
 
mob. (+48) 693 620 630
osat@osat.pl
www.osat.pl
 
 
OSAT to pierwsze w Polsce Stowarzyszenie zrzeszające Agentów Turystycznych.

Działamy na rzecz poprawy warunków funkcjonowania agentów turystycznych w Polsce. Dostarczamy profesjonalnej, specjalistycznej informacji wspomagającej działanie agentów. Prowadzimy zbiorowe negocjowanie zasad współpracy z organizatorami oraz przestrzegania „dobrych praktyk” współpracy pomiędzy agentami będącymi członkami stowarzyszenia oraz organizatorami. OSAT nie jest związana z żadną organizacją, nie popieramy ani żadnej nie zwalczamy. Będziemy inicjować i wspierać wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego rynku turystycznego ograniczeń i praktyk niezgodnych z interesem wspólnym agentów turystycznych oraz klientów.

 

 

more

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Kopernika 2
73-240 Bierzwnik
Polska
 
phone (+48) 41 273 61 30
poczta@gminycysterskie.org
www.gminycysterskie.org
 
 
OSGC działa jako forma współpracy samorządów na rzecz ochrony dziedzictwa cysterskiego w Polsce, wymiany doświadczeń w tym zakresie, inicjowania działań promocyjnych oraz wspomagania wszelkich inicjatyw propagujących ideę cysterską. Pozyskuje środki zewnętrzne na działalność edukacyjną, wydawniczą, ale również na zadania inwestycyjne – odbudowę lub renowację obiektów pocysterskich oraz infrastruktury około cysterskiej. Współfinansuje opracowania naukowe poświęcone problematyce cysterskiej, organizuje konferencje popularnonaukowe.
 

 

more

Miasto Olsztyn

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Polska
 
phone (+48) 89 534 99 11
promocja@olsztyn.eu
visit.olsztyn.eu
 
 
„Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyna – organizator akcji promocyjnej „Visit Olsztyn Nocujesz Zyskujesz”, dzięki której turyści goszczący w olsztyńskich obiektach noclegowych mogą skorzystać ze zniżek na atrakcje oferowane przez najlepsze miejskie obiekty oraz licznych partnerów akcji!

Szczegółowe informacje, lista partnerów oraz obiektów noclegowych biorących udział w akcji na stronie: visit.olsztyn.eu
 

 

more

Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Horní náměstí 69
746 01 Opava
Czech Republic
 
mob. (+420) 775305593
dm@opavske-slezsko.cz
www.opavske-slezsko.cz
 
 

 
 
Destination management of the tourist area of ​​Opava Silesia (Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.) is an organization whose task is to ensure coordination and cooperation of tourism service providers in the area in order to more effectively manage tourism in the region. We strive to ensure sustainable development of the territory, market competitiveness, a comprehensive range of activities and cooperation of entities from the public and private spheres.

Opava Silesia is an area where you will get to know the charm of pure Silesia, it is interwoven with fragments of rich history, cultural diversity and pure nature with magnificent views that you will not forget. Find out the reasons why you plan your next trip or summer vacation there. Opava Silesia is exactly the place that is worth not only knowing with your finger on the map, but also to experience it in person. The region will amaze you with its diversity and provide enough space and fresh air for you to take a deep breath again, relax and get to know something new.
 

 

more

OSTRAVAINFO!!!

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Prokešovo nám. 8
70200 Ostrava
Czech Republic
 
phone (+420) 599 443 096
mob. (+420) 602 712 920
info@ostravainfo.cz
www.ostravainfo.cz
 
 
Szukasz pomysłu na długi weekend lub tylko na krótki wypad? Wpadnij na nasze stoisko, gdzie otrzymasz materiały promocyjne, a przede wszystkim cenne wskazówki, czego podczas swojego pobytu w Ostrawie nie przegapić.

Będąc już w Ostrawie, zapraszamy do skorzystania z sieci 5 punktów informacji turystycznej OSTRAVAINFO!!!, w których udzielamy informacji o mieście i okolicy, prowadzimy kantory wymiany walut, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, biletów na imprezy kulturalne i sportowe oraz upominków. We wszystkich punktach IT można skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Na zamówienie oferujemy również usługi przewodnickie w języku polskim.

Administratorem ostrawskiego systemu informacji turystycznej oraz regionalnej organizacji turystycznej jest spółka Černá louka s.r.o.
 

 

more

Park Śląski S.A.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Aleja Różana 2
41-501 Chorzów
Polska
 
phone (+48) 32 793 70 08
park@parkslaski.pl
www.parkslaski.pl
 
 
PARK ŚLĄSKI – jedno miejsce, wiele atrakcji

Park Śląski to jeden z największych w Europie tego typu obiektów. Zajmuje ponad 530 hektarów. Położony jest w samym sercu aglomeracji śląskiej na styku trzech miast: Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich.

Zaletą tej lokalizacji jest doskonała siatka połączeń komunikacji miejskiej, a na kierowców czekają z kolei przestronne parkingi umiejscowione przy bramach wjazdowych.

Będąc tutaj, można odwiedzić m.in.:

  • Najdłuższą w Europie nizinną kolejkę linową „Elkę”
  • Stadion Śląski, czyli legendarny „Kocioł Czarownic”
  • Największy na Śląsku lunapark – Legendię Śląskie Wesołe Miasteczko
  • Śląski Ogród Zoologiczny z 3000 zwierząt z całego świata
  • Planetarium Śląskie – multimedialne obserwatorium astronomiczne
  • Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny

Całość dopełnia bogata baza gastronomiczna z restauracjami, lodziarniami i ogródkami, w których można pysznie zjeść i ugasić pragnienie.

Park Śląski to miejsce wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i ekologicznych. Wachlarz ofert kierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, zapewniamy, że w Parku Śląskim każdy znajdzie coś wyjątkowego. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.parkslaski.pl oraz do ściągnięcia darmowej aplikacji.

Zapraszamy do Zielonej Perły Województwa Śląskiego!

 

 

more

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 008
15-089 Białystok
Polska
 
phone (+48) 85 653 77 97
biuro@podlaskie.it
www.podlaskie.travel
 
 
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje działania proturystyczne, prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą. Aktywnie pracuje na rzecz wspierania turystyki w regionie, będąc podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju i źródłach jej finansowania. Wśród członków stowarzyszenia znajdują się instytucje, organizacje pozarządowe, samorządy, osoby fizyczne oraz reprezentujące branżę turystyczną podmioty zainteresowane rozwojem turystyki w województwie podlaskim. Działania realizowane przez PROT skupiają się na promowaniu lokalnych walorów turystycznych oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego w kraju i za granicą. Głównym celem organizacji jest wzrost liczby turystów w województwie poprzez zwiększenie zainteresowania wypoczynkiem w regionie oraz wydłużenie sezonu turystycznego. PROT aktywnie prowadzi komunikację w mediach społecznościowych pod szyldem Podlaskie Travel.
 

 

more

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
Polska
 
phone (+48) 85 665 41 71
est.sekretariat@wrotapodlasia.pl
www.podlaskie.eu
www.wrotapodlasia.pl
 
 
Podlaskie to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a natura i cywilizacja stanowią doskonałą całość. To niezwykła różnorodność przyrodnicza i bogactwo kulturowe. Cisza, spokój i czyste powietrze przyciągają wszystkich zmęczonych wielkomiejskim pośpiechem. Rzeźba terenu i niezwykłe krajobrazy sprzyjają rozmaitym formom turystyki aktywnej, a rower staje się tutaj nieodzownym przyjacielem każdego turysty. Podróż Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo lub Podlaskim Szlakiem Bocianim to wyzwanie i jednocześnie przygoda. Szlaki wodne przebiegające licznymi rzekami i jeziorami przemierzać można tratwą lub kajakiem. Spływy Kanałem Augustowskim, Czarną Hańczą, Biebrzą czy Narwią gwarantują wyjątkowe przeżycia i relaks na łonie unikalnej przyrody. Rejsy łodziami, gondolami, barkami czy pychówkami, a także miejsca idealne do nurkowania czy połowu ryb – to wszystko znaleźć można właśnie w Podlaskiem. Amatorzy mocniejszych wrażeń mogą wznieść się balonem nad doliną Biebrzy lub Narwi, wybrać się na narty wodne lub wspiąć się na jedną z podlaskich gór: Zamkową i Cisową na Suwalszczyźnie lub Strękową nad Narwią. Zwolennikom spokojniejszych form rekreacji polecamy szlaki i ścieżki edukacyjne przebiegające przez tereny leśne, parki narodowe i krajobrazowe o wyjątkowych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych. To właśnie w uzdrowiskach – Augustowie i Supraślu – można zregenerować siły, wyciszyć się i poczuć się częścią otaczającej przyrody. Z darów natury czerpią też producenci.
 

 

more

Powiat Ostródzki

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Polska
 
phone (+48) 89 642 98 00
centrala@powiat.ostroda.pl
www.powiat.ostroda.pl
 
 
W zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się niezwykle malowniczy obszar powiatu ostródzkiego o łącznej pow. ponad 176 tys. ha. Malowniczy krajobraz, szereg atrakcji turystycznych oraz prężny rozwój tego terenu sprawia, że powiat ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Sam powiat ostródzki to: jedna gmina miejska: Ostróda; trzy gminy wiejsko-miejskie: Miłomłyn, Morąg oraz Miłakowo, a także pięć gmin wiejskich: Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty i Ostróda, które tworzą populację około 110 tys. ludności. Powiat ostródzki pod względem wielkości jest na 17 miejscu powiatów w kraju oraz 4 w województwie. Swoje położenie geograficzne powiat ostródzki znajduje na Pojezierzu Iławskim, co sprawia, że staje się niezwykle ważnym punktem na mapie turystycznej Mazur Zachodnich. Do tej części Polski dotrzemy bez trudu, tak naprawdę z każdego innego województwa. W samej Ostródzie krzyżują się ze sobą niezwykle ważne szlaki komunikacyjne, czyli: Warszawa-Gdańsk oraz Poznań-Olsztyn. Dzięki temu do zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego turyści mogą dotrzeć drogami krajowymi S7 oraz 15 i 16. W tym miejscu nie należy zapominać również o dogodnym połączeniu kolejowym! Przez Ostródę wiedzie linia kolejowa z Olsztyna do samego Wrocławia, która w Iławie przecina się z trasą Warszawa-Gdańsk. Z kolei w gminie Małdyty i Morąg możemy skorzystać z kolei, która biegnie od Olsztyna do Elbląga. Taki szyk komunikacyjny zapewnia pełną swobodę podróżowania!
 

 

more

Powiat Suski – Podbabiogórze

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Polska
 
phone (+48) 33 875 78 00
promocja@powiatsuski.pl
www.powiatsuski.pl
 
 
Powiat suski (Podbabiogórze) to jeden z najciekawszych obszarów w Beskidach, położony na płd.-zach. krańcach Małopolski, przy granicy ze słowacką gminą Oravska Polhora. Główną atrakcją powiatu jest Babia Góra (1725 m), najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich, znajdujący się w obrębie utworzonego w 1954 r. Babiogórskiego Parku Narodowego, należącego do sieci międzynarodowych rezerwatów biosfery UNESCO. Panorama z Babiej Góry uznawana jest za najpiękniejszą w całych Beskidach.

Przemierzając górskie szlaki powiatu suskiego, warto także wybrać się np. na Leskowiec, szczyt często odwiedzany w młodości przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża św. Jana Pawła II, powędrować przez leśne ostępy Pasma Polic, czy wyjść na słynącą z pięknego widoku Koskową Górę.

Podbabiogórze to też interesujące zabytki na czele ze wspaniałym zamkiem w Suchej Beskidzkiej, zwanym „Małym Wawelem” i cennymi obiektami architektury drewnianej: kościołami w Lachowicach, Łętowni i Zawoi, skansenami w Sidzinie i Zawoi oraz słynną karczmą „Rzym” w Suchej.

Na Podbabiogórzu można świetnie wypocząć o każdej porze roku. Znajdą tu coś dla siebie tak amatorzy górskiej turystyki pieszej, rowerowej i konnej, jak i miłośnicy „białego szaleństwa”, którzy mogą skorzystać z oferty wyciągów narciarskich na czele z największym z nich – ośrodkiem „Mosorny Groń” w Zawoi. Na turystów czeka baza noclegowa o różnym standardzie, a specjały serwowane w karczmach i restauracjach regionalnych zadowolą nawet najwybredniejsze podniebien
 

 

more

Projekt Współpracy PROWadzi Lubuskie

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Wałowa 1
66-200 Świebodzin
Polska
 
mob. (+48) 532 369 084
biuro@bramalubuska.pl
www.bramalubuska.pl
 
 
Projekt współpracy pod nazwą PROWadzi Lubuskie zrzesza 5 Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Lubuskiego, w tym:
Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska jako partner wiodący projektu, Lokalna Grupa Działania „Zielone Światło”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Projekt ma na celu szeroko pojętą promocję naszego pięknego województwa oraz zachęcenie turystów do odpoczynku właśnie na naszym Pojezierzu Lubuskim, które ma bardzo wiele do zaoferowania zarówno dla miłośników ciszy i spokoju, jak również amatorów aktywnego wypoczynku.

Ponadto w ramach projektu zostanie stworzone Centrum Informacji Turystycznej wraz z miejscami noclegowymi w Nowym Miasteczku.

Zapraszamy w Lubuskie!

 

 

more

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Sienkiewicza 67
90-009 Łódź
Polska
 
phone (+48) 42 663 77 33
biuro@rotwl.pl
www.lodzkie.travel.pl
 
 
Województwo Łódzkie jest wyjątkowym obszarem „na styku” łączącym wiele różnorodnych kultur, historii, tradycji, przestrzeni i środowisk. Właśnie dzięki tej różnorodności może zachwycać, jest ostatnim z nieodkrytych jeszcze obszarów pod względem turystycznym. Aby promować atrakcje turystyczne i walory tego wyjątkowego regionu już dwadzieścia lat temu powołano nasze stowarzyszenie czyli Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Rozpoczęto tym samym ważny okres współpracy podmiotów branży turystycznej z całego województwa. Wśród członków organizacji znajdują się m.in. Województwo Łódzkie, miasta, powiaty, gminy, organizacje i stowarzyszenia, lokalne grupy działania czy też lokalne firmy działające w branży turystycznej ziemi łódzkiej. Głównymi celami, które przyświecały założycielom ROTWŁ są kreowanie i upowszechnianie wizerunku Województwa Łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie, co ważne nie tylko wśród turystów lecz także wśród mieszkańców regionu. Ponadto nasza Organizacja koordynuje spójny system promocji turystycznej na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym. Ważnymi celami są również doskonalenie kadr turystycznych oraz prowadzenie badań rynkowych. ROTWŁ działa na rzecz popularyzacji turystyki oraz realizuje projekty promocyjne, których głównym celem jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasz region.
 

 

more

Stowarzyszenie Klub Podróżników Soliści

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Romualda Traugutta 125/4
50-419 Wrocław
Polska
 
mob. (+48) 530 260 680
klub@solisci.pl
solisci.pl
 
 

 

 

more

Miasto Suwałki

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Adama Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
Polska
 
phone (+48) 87 562 80 00 (centrala)
org@um.suwalki.pl
um.suwalki.pl
 
 
Suwałki, zwane „polskim biegunem zimna”, położone są w Polsce północno – wschodniej nad rzeką Czarna Hańcza, najpiękniejszych szlakiem kajakowym w Polsce.

Do największych atrakcji turystycznych należy: „starówka” z ratuszem, konkatedra św. Aleksandra, park Konstytucji 3 maja, klasycystyczna zabudowa ulicy Kościuszki i cmentarz siedmiu wyznań.

Z historią Suwałk i osób zasłużonych w dziejach miasta, można zapoznać się spacerując suwalskimi ścieżkami kulturowymi, szlakiem turystycznym ,,Krasnoludki są na świecie”, inspirowanym baśnią, autorstwa suwalczanki Marii Konopnickiej, pt. ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi” oraz zwiedzając Muzeum Okręgowe i Muzeum Konopnickiej.

W okresie wakacyjnym odbywają się tutaj ciekawe imprezy plenerowe przyciągające gości i turystów: Suwałki Blues Festiwal, Suwalski Jarmark Folkloru oraz Dni Suwałk – Jarmark Kamedulski.

Znakomite miejsce na relaks stanowi suwalski aqupark z licznymi atrakcjami wodnymi i saunami. Do dyspozycji turystów jest bogata baza noclegowa: 5 hoteli trzygwiazdkowych, obiekty noclegowe oraz nowoczesny eurocamping przy zalewie Arkadia.

Suwałki dysponują rozwiniętą siecią ścieżek i ciągów pieszo – rowerowych, działa tutaj nowoczesny i bezobsługowy system roweru miejskiego – SUWER, składający się z 16 stacji rowerowych i 160 rowerów.

W pobliżu Suwałk znajduje się Wigierski Park Narodowy z klasztorem pokamedulskim w Wigrach oraz Suwalski Park Krajobrazowy z najgłębszym polskim jeziorem – Hańcza.

 

 

more

Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”®
Śląska Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Polska
 
phone (+48) 32 207 20 73
info@slaskiesmaki.pl
www.slaskiesmaki.pl
 
 
Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” powstał w trosce o kulinarne dziedzictwo regionu. A kuchnia regionalna województwa śląskiego to prawdziwa skarbnica smaków i tradycji. Swą różnorodność zawdzięcza rozległym terenom – od Jury aż po Beskidy. Szlak tworzą restauracje serwujące tradycyjne dania regionalne. Potrawy są przygotowywane według tradycyjnych receptur i pokazują to, co w kuchni regionalnej najlepsze. Celem funkcjonowania Szlaku jest promowanie tradycji kulinarnych Śląskiego uwzględniając przy tym ich lokalne odmiany mające odzwierciedlenie w tzw. stołach: śląskim, beskidzkim, jurajskim czy zagłębiowskim. W menu restauracji Szlaku znajdują się: śląska rolada, ale też jurajski pstrąg czy zagłębiowska zalewajka. System certyfikacji lokali stanowi rekomendację Śląskiej Organizacji Turystycznej co do autentyczności i dbałości o smak oraz zgodności z tradycją, potraw znajdujących się w menu „Śląskie Smaki”, w każdej restauracji Szlaku. Szlak wspomaga kultywowanie tradycji kulinarnych poszczególnych subregionów województwa śląskiego. Kuchnia lokalna związana jest z tradycją i historią danego obszaru, stanowiąc taki wyróżnik, którego nie spotkamy w innym miejscu. Szlak Kulinarny stanowi uzupełnienie oferty kulturowej regionu. Tradycja widoczna jest również w nazewnictwie potraw, które występują pod swoimi tradycyjnymi nazwami np. krupniok (kaszanka), szpyrki (skwarki). Kuchnia Śląskiego dzięki swojej specyfice rożni się od kuchni innych regionów i jest rozpoznawalna.
 

 

more

Śląska Izba Turystyki

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
Polska
 
phone (+48) 32 781 95 52
mob. (+48) 516 162 689
sit@sit.travel
www.sit.travel
www.slask.travel
 
 
Śląska Izba Turystyki jest najstarszym w województwie śląskim samodzielnym samorządem gospodarczym branży turystycznej. Izba zrzesza szeroką reprezentację podmiotów; przewoźników, organizatorów turystyki, agentów biur podróży, towarzystwa ubezpieczeniowe, gestorów branży hotelowej, a także uczelnie wyższe i szkoły średnie kształcące przyszłą kadrę dla potrzeb turystyki. Izba oprócz wspierania swoich członków prowadzi również działalność szkoleniową oraz edukacyjną czym przyczynia się do systematycznego podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych w branży turystycznej.
 

 

more

Śląska Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Polska
 
phone (+48) 32 207 20 71
www.silesia-sot.pl
www.slaskie.travel
 
 
Województwo Śląskie – region z pozytywną energią!

Różnorodne atrakcje przyciągają tutaj corocznie ponad 5 mln. turystów. Turyści aktywni mogą oddać się swoim pasjom w otoczeniu średniowiecznych zamków, warowni i strażnic na Szlaku Orlich Gniazd. Pasjonaci kultury odkryją w Beskidach i na Śląsku Cieszyńskim skarby wielowiekowej historii i tradycji. W centrum regionu, w Metropolii, architektura łączy historię z nowoczesnością. W regionie znajduje się Szlak Zabytków Techniki – najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w Polsce, a Szlak Kulinarny Śląskie Smaki wzbogaci pobyt w regionie o niezapomniane doznania smakowe.
 

 

more

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice
Polska
 
phone (+48) 32 601 21 08
mob. (+48) 515 565 274
biuro@scwis.pl
scwis.pl
 
 
Śląskie Centrum Wolnmości i Solidarności zajmuje się działalnością kulturalną, edukacyjną i naukową, poświęconą oporowi przeciwko władzy komunistycznej w latach 80., a także pacyfikacji kopalni „Wujek”.

W grudniu 1981 r., na 40. rocznicę pacyfikacji kopalni „Wujek” otwarto nową wystawę główną w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Została udostępniona na trzech poziomach zabytkowego budynku dawnego magazynu odzieży roboczej. Ekspozycja jest poświęcona przede wszystkim strajkowi w kopalni w grudniu 1981 r. oraz oporowi Polaków wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX wieku.
 

 

more

Światowy Geopark UNESCO „Łuk Mużakowa”

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Żurawska 1
68-208 Łęknica
Polska
 
phone (+48) 68 362 47 00
info@umleknica.pl
www.bip.umleknica.pl
 
 
Światowy Geopark UNESCO „Łuk Mużakowa” to transgraniczny obszar zlokalizowany po obu stronach Nysy Łużyckiej, w województwie lubuskim oraz Saksonii i Brandenburgii. Geopark Łuk Mużakowa dzięki swojemu bogatemu światu geologicznemu oraz wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych, należy do Sieci Geoparków Europejskich (EGN) i Światowych (GGN). W 2015 roku UNESCO doceniło ten obszar, nadając mu najważniejszy w tej dziedzinie, tytuł Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Tym samym jest to pierwszy w Polsce, siódmy w Niemczech oraz jeden z czterech transgranicznych geoparków na całym świecie!

Na terenie Łuku Mużakowa znajduje się łącznie około 300 zbiorników wodnych, tworzących fenomen na skalę europejską jakim jest „pojezierze antropogeniczne”, które powstało w wyniku górniczej działalności człowieka. Każdy z tych zbiorników mieni się innymi kolorami, w zależności od swojego składu chemicznego wody. Geopark Łuk Mużakowa to miejsce pełne niesamowitych atrakcji.. Ponad 700 hektarowy Park Mużakowski, Ścieżka geoturystyczna prowadząca przez krainę kolorowych jezior, Park Rododendronów, którego główną atrakcją jest niepowtarzalny most łukowy, zwany Mostem Diabła, a także Park Branitz z ziemnymi piramidami, wzniesionymi na wzór piramid egipskich. Turyści spragnieni spokoju i wytchnienia od miejskiego zgiełku, w tym zakątku Polski znajdą dla siebie odpowiednie miejsce!
 

 

more

Thermal SPA Velké Losiny

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Lazenska 323
788 15 Velke Losiny
Czech Republic
 
phone (+420) 583 394 311
info@termaly-losiny.cz
www.termaly-losiny.cz
 
 

 
 
Thermal SPA Velké Losiny is a complex of buildings.

THERMAL PARK THERME LOSINY: The best for a rest and soak up new strength and energy. Our park have a 9 Thermal Pools, saunas, activities for children, massages and restaurant.

WELLNESS HOTEL DIANA: The hotel offers comprehensive services under one roof and comfortable accomoddation in Jeseniky. Restaurant with excellent cuisine. We have a wellness center, services for kids, big conference facilities.

THE OLDEST MORAVIAN THERMAL SPA RESORT: The spa is located in a large forest park with mature and rare trees. Unique sulphur thermal springs. Professional rehabilitation and spa therapy in adults and of children from 1 year. Disease of the movement apparatus, neurological, skin, circulatory and oncologic in remission.

 

 

more

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Polska
 
phone (+48) 44 724 21 27
promocja@powiat-tomaszowski.pl
www.powiat-tomaszowski.pl
 
 
Promowanie potencjału turystyczneo i gospodarczego powiatu tomaszowskiego poprzez wydarzenia kulturalno-turystyczne, organizację imprez, współpracę regionalną i zagraniczną, jak również wspieranie rozwoju działalności kulturalnej mieszkańców.
 

 

more

Tourist Authority South Moravia

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Radnická 2
602 00 Brno
Czech Republic
 
phone (+420) 542 211 123
info@ccrjm.cz
www.jizni-morava.cz
 
 

 
 
South Moravia has fantastic tourist potential: unique cultural heritage, continually vibrant folk traditions, and unrepeatable natural riches. South Moravia is friendly for cyclists too. Welcome to the region of sun, wine and easy-going people. We have tips for trips and events for you, but touristic gems and places away from the crowds. You will find rest and relaxation here!

We coordinate the development of tourism in South Moravia. We fully use the potential of the region. But we do not forget that the development of tourism must go hand in hand with sustainability. For us it is not a fashionable expression, it is a necessity. South Moravia is friendly for cyclists. The capital of South Moravia is city of Brno. A city that develops and transforms quickly. It is stylish, lively and young. This city has a rhythm and drive. It writes true stories. If you want to experience Brno, you should stay for a few days. They will be filled to the brim. This is Brno – city with 6th best life style in Europe! Come to see and visit us.
 

 

more

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Kręta 4
57-215 Srebrna Góra
Polska
 
phone (+48) 74 818 00 99
info@forty.pl
www.forty.pl
 
 
Twierdza Srebrna Gόra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska.

Prowadzona działalność koncentruje się na udostępnianiu obiektu dla ruchu turystycznego. Oferowane są wycieczki indywidualne, grupowe i imprezy integracyjne. Spółka zajmuje się również ochroną, konserwacją oraz udostępnianiem zbiorów o wartości historycznej.
 

 

more

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Zdrojowa 39
57-320 Polanica Zdrój
Polska
 
phone (+48) 74 306 78 00
mob. (+48) 74 86 80 217
rezerwacja@uzdrowiska-klodzkie.pl
www.uzdrowiska-klodzkie.pl
 
 
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU realizuje świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, w formie:
– szpitali uzdrowiskowych dla dorosłych i dzieci,
– sanatoriów,
– leczenia ambulatoryjnego,
– rehabilitacji szpitalnej i sanatoryjnej.
 

 

more

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Rzewuskiego 1
28-100 Busko-Zdrój
Polska
 
phone (+48) 41 37038000
mob. (+48) 785 005 500
rezerwacja@ubz.pl
www.uzdrowiskobusko.pl
 
 
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. to świętokrzyska perła przyrodolecznictwa, największy podmiot działający w branży uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim i jeden z liderów w Polsce. Od blisko 200 lat skutecznie wspomaga leczenie schorzeń reumatologicznych, neurologicznych, ortopedyczno-urazowych, kardiologicznych oraz dermatologicznych. Największymi bogactwami są wody siarczkowe, solanki jodkowe oraz borowina. W ramach Spółki funkcjonują sanatoria oraz szpitale uzdrowiskowe z najbardziej znanym obiektem Sanatorium Marconi. Uzdrowisko dba o najwyższe standardy obsługi swoich gości, którzy skorzystać mogą z gamy około 110 rodzajów zabiegów leczniczych, wzbogaconych o propozycje z zakresu Spa & Wellness. Poza zasadniczą działalnością leczniczą Spółka jest producentem naturalnej wody mineralnej Buskowianka-Zdrój oraz Słonecznych Kosmetyków, które są doskonałym uzupełnieniem kuracji. Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. jest uznaną marką, rozpoznawalną we wszystkich zakątkach Polski, ale również co ważne za granicą. Oferuje leczenie uzdrowiskowe, szpitalne, rehabilitacyjne, sanatoryjne, ambulatoryjne, turnusy rehabilitacyjne na skierowania i pełnopłatne. Kuracjusze mogą liczyć na opiekę medyczną wysoko wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Spółka jest partnerem m.in. Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. Wszystko to sprawia, że Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. jest często nagradzane i plasuje się w ścisłej czołówce podmiotów w związku z prowadzoną działalnością.
 

 

more

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 35
59-850 Świeradów-Zdrój
Polska
 
phone (+48) 75 782 05 00
marketing@uzdrowisko-swieradow.pl
www.uzdrowisko-swieradow.pl
 
 
Uzdrowisko Świeradów należy do najbardziej znanych polskich uzdrowisk. Kuracjuszy przyciąga tu wyjątkowy, uzdrawiający, śródgórski klimat oraz malownicze usytuowanie miejscowości na łagodnych górskich stokach. Otaczające miasto Góry Izerskie są znakomite do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Świeradów Zdrój, położony nieopodal granicy jest również doskonałą bazą wypadową do Czech i Niemiec.

Najcenniejszymi skarbami Uzdrowiska Świeradów są borowina, świerk i czerpane z Gór Izerskich wody mineralne, bogate w radon, żelazo, fluor i magnez . To dzięki ich odmładzającemu działaniu kurort zyskał miano Doliny Młodości. W Uzdrowisku Świeradów leczone są głównie schorzenia narządu ruchu, reumatologiczne, neurologiczne, miażdżyca tętnic obwodowych, nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu oddechowego. Od grudnia 2020 roku dodatkowo pojawił się w ofercie pakiet rehabilitacji pocovidowej, dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom po przebytej chorobie COVID -19. Uzdrowisko Świeradów jest jedynym podmiotem leczniczym na terenie miasta Świeradowa-Zdroju, który posiada wyłączną koncesję na wydobycie i eksploatację wód leczniczych. Jest jednym z dwóch uzdrowisk radonowych w Polsce i jednym z dwudziestu w Europie. Pobyt u nas połączony z tradycyjnym leczeniem jest gwarancją poprawy samopoczucia, szybkiej odnowy oraz zwiększenia witalności i spowolnienia procesów starzenia.
 

 

more

VACANCESELECT

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
Polska
 
phone (+48) 17 787 61 05
mob. (+48) 721 014 593
biuro@vacanceselect.com
www.vacanceselect.com/pl
 
 
Marka Vacanceselect od ponad 35 lat specjalizuje się w wynajmie miejsc kempingowych i glampingowych na starannie wybranych kempingach i parkach wakacyjnych w 13 krajach Europy.

W 2003 roku założyciele Vacanceselect Group Gilbert i Olivier Ganivenq zostali właścicielami swojego pierwszego kempingu na południu Francji. Ponad 15 lat później Grupa Vacanceselect posiada nie mniej niż 59 własnych kempingów, 200 kempingów partnerskich i ponad 2000 pracowników w 8 krajach europejskich.

Vacanceselect International AG, od 2018 roku jest częścią francuskiej grupy Vacanceselect. Wynajmujemy i organizujemy zakwaterowanie na wakacje w Europie: od prostych namiotów typu bungalow po luksusowe zakwaterowanie typu glamping, przestronne domki mobilne lub apartamenty wakacyjne. Relacje z naszymi klientami charakteryzuj się osobistym kontaktem i autentycznością.

 

 

more

Gmina Wałbrzych

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
Polska
 
phone (+48) 74 665 51 27
mob. (+48) 600 834 454
e.szewczak@um.walbrzych.pl
www.walbrzych.eu
 
 
Wałbrzych słynie z fantastycznego położenia na zboczach i w dolinach Gór Wałbrzyskich. Zadziwia obfitością wspaniałych zabytków, w tym obiektów klasy światowej, do których zalicza się zamek Książ i Starą Kopalnię.
 

 

more

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
Polska
 
phone (+48) 89 521 69 00
dt@warmia.mazury.pl
www.mazury.travel
 
 
Warmia i Mazury zapraszają na bezpieczny wypoczynek blisko natury. Obcowanie z przyrodą relaksuje ciało i przynosi ukojenie dla ducha, pozwala odpocząć od zgiełku i wyciszyć się wewnętrznie. Ponad trzy tysiące czystych jezior zachęca do żeglowania, pływania kajakiem i łowienia ryb. Atrakcje regionu warto odkrywać, przemierzając tutejsze trasy rowerowe, których wciąż przybywa. Przekonaj się, ile ciekawych przeżyć czeka na Ciebie – przyjedź na targi w Katowicach i #OdkrywajWarmieiMazury.
 

 

more

Miasto Wrocław

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Przejście Źelaznicze 1
50-107 Wrocław
Polska
 
phone (+48) 71 777 82 10
wpm@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
www.visitwroclaw.eu
 
 

 

 

more

WULKAN S.A.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Tartakowa 31/33
42-200 Częstochowa
Polska
 
phone (+48) 34 361 55 47
wulkan@wulkansa.com.pl
wulkansa.com.pl
 
 

 

 

more

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Pl. 1000-lecia 1a
14-100 Ostróda
Polska
 
phone (+48) 89 642 30 00
biuro@mazury-zachodnie.pl
www.mazury-zachodnie.pl
 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna reprezentująca Subregion MAZURY ZACHODNIE

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna została powołana w roku 2005 do upowszechniania wizerunku Mazur Zachodnich. Przez Mazury Zachodnie rozumiemy obszar powiatów: ostródzkiego i iławskiego oraz gmin Olsztynek oraz Pasłęk.

Stowarzyszenie, dzięki połączeniu sił przedstawicieli lokalnych samorządów i przedsiębiorców, a także dzięki aktywności społecznej ludzi zaangażowanych w tworzenie nowej jakości, stwarza szansę na dokonanie przełomu w rozwoju turystyki regionalnej w Polsce.

Już od samego początku organizacja cieszy się zainteresowaniem lokalnej branży turystycznej oraz samorządów, które wspólnie uznały, iż celem głównym stowarzyszenia będzie szeroko pojęta promocja Mazur Zachodnich. Na chwilę obecną Stowarzyszenie zrzesza łącznie 50 podmiotów (w tym 4 samorządy, 3 stowarzyszeń oraz 43 przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej). Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą. Powstały cykliczne wydawnictwa o naszym regionie – „Folder Mazury Zachodnie”, „Atlas Mazury Zachodnie”, plan miasta, mapa Gminy Ostróda i inne.

ZLOT od kilkunastu lat prowadzi Centrum Informacji Turystycznej*** w Ostródzie.
 

 

more

Zamek Grodno

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Wzgórze Zamkowe
58-321 Zagórze Śląskie
Polska
 
phone (+48) 74 845 33 60
biuro@zamekgrodno.pl
zamekgrodno.pl
 
 
Zamek Grodno (niem. Kynsburg, Königsberg) wybudowany został na szczycie góry Choina (ok. 450 m n.p.m.) na styku Gór Wałbrzyskich i Sowich. Warownia wznosi się nad doliną rzeki Bystrzycy Świdnickiej, dawniej zwaną Śląską Doliną (niem. Schlesiertal). Zamek Grodno jest jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Śląsku. Na wzgórzu znajduje się rezerwat przyrody „Góra Choina” o powierzchni ok. 19,13 ha. Dzieje zamku Grodno sięgają zamierzchłych czasów.

Od 2008 r. właścicielem Zamku Grodno jest Gmina Walim, która powierzyła zarządzanie obiektem Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Jako zarządca w swojej działalności staramy się promować zamek poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych i turystycznych. Zamek Grodno jest do Państwa dyspozycji przez cały rok.

Na trasie zwiedzania zamku znajduje się: budynek bramny, budynek kaplicy z renesansowym portalem, sień zamkowa, sala tortur, krzyże pokutne, loch księżniczki Małgorzaty, dziedziniec górny, sala rycerska, sala myśliwska, sale książęce i sala mokra. W zamku znajduje się również Centrum Bioedukacji Multimedialnej z nowoczesną salą multimedialną poświęconą rezerwatowi przyrody „Góra Choina” i salą kinową.
 

 

more

ZERA Group sp. z o.o. | iKioskY.pl

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Cieszyńska 434
43-382 Bielsko-Biała
Polska
 
mob. (+48) 535 705 034
zera.group@zera.pl
www.ikiosky.pl
 
 
Interaktywne rozwiązania oferowane pod marką iKioskY w postaci multimedialnych witryn, totemów LCD oraz infokiosków, zorientowane są głównie na pracujący dla Klienta content m.in. w segmencie hotelarskim i gastronomicznym, w samorządach czy też w sektorze MŚP.

W proponowanych przez nas rozwiązaniach stawiamy przede wszystkim na przyciągnięcie odbiorcy i jego zaangażowanie, aby zapoznał się w jak największym stopniu z ofertą naszego Klienta, dla którego opracowujemy kompleksowy i zindywidualizowany plan interakcji odbiorca-oferta.

Cechą przewodnią naszych urządzeń jest content, content i jeszcze raz… content!

Profesjonalnie a jednocześnie intrygująco zapoznajemy odbiorcę contentu z ofertą Twojej firmy, gminy, powiatu, miasta, w postaci: interaktywnej mapy; atrakcji turystycznych okolicy; pieszych, rowerowych, konnych czy offroadowych tras turystycznych; oferty kulturalnej; menu restauracji. To tylko przykładowe propozycje kompleksowego i ciekawego zaprezentowania Twojej oferty.

Realizujemy to m.in.: w celu pozyskiwania kontaktów (leady sprzedażowe), sprzedaży dodatkowych usług i/lub produktów (np.: w hotelach czy restauracjach), spowodowania, aby odbiorca ponownie zechciał odwiedzić Twoją firmę, hotel, restaurację bądź miasto.

Nasze produkty wyróżniają się orientacją na doświadczenie odbiorcy przez dotyk, znany i lubiany z telefonów komórkowych, a w naszym wydaniu „zapakowany” w indywidualnie dobrany sprzęt.
 

 

more

VISIT ZIELONA GÓRA

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Stary Rynek 1
65-067 Zielona Góra
Polska
 
phone (+48) 68 323 22 22
info@visitzielonagora.pl
www.visitzielonagora.pl
 
 
Dlaczego chcę przyjechać do Zielonej Góry?

To miasto od setek lat związane z kulturą winiarską i jednocześnie gospodarz największego święta wina w Polsce. W tym roku słynne Winobranie odbędzie się w dniach 3-11 września.

Poza tym w samym sercu Zielonej Góry znajduje się charakterystyczna Palmiarnia oraz Park Winny z pokazową winnicą i ponad dwustuletnim domkiem winiarskim.

Czekają tu na mnie również unikatowe, historyczne piwnice winiarskie współtworzące Zielonogórski Szlak Winiarski. Najbliższa okazja żeby je zwiedzić będzie w dniach 16-19 czerwca na Festiwalu Otwartych Piwnic Winiarskich. Termin mam już zapisany od dawna!

Na spacery zaprasza też zielonogórski deptak, jeden z najdłuższych ciągów pieszych w kraju, otoczony urokliwymi kamienicami, pełen zabawnych bachusików. A jak będę miał ochote na odrobinę aktywności, rozbudowana sieć ścieżek rowerowych oraz trasy nordic walking będą idealną propozycją na spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

To tylko niektóre z powodów, dla których w tym roku wybiorę się do Zielonej Góry.

Wkręć się w Zieloną Górę!
 

 

more

Związek Gmin Jurajskich

Location: Hall MCK ∙ Stand:

Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec
Polska
 
phone (+48) 32 673 33 64
info@jura.info.pl
www.jura.info.pl
 
 
Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Działa od końca 1991 roku, a jego założycielami było 15 gmin (obecnie do ZGJ należy 35 gmin).

Podstawowymi celami Związku są:
∙ promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej przez różnego typu wydawnictwa (przewodniki, albumy, mapy, foldery, ulotki), akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych
∙ pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, chcącymi inwestować na terenie Wyżyny
∙ rozwój turystyki wiejskiej
∙ ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury
∙ rozwój infrastruktury turystycznej
∙ dążenie do gospodarczej i kulturalnej integracji gmin
∙ współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych
∙ opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu

Związek Gmin Jurajskich powstał nie tylko po to, by pomagać gminom w promowaniu ich turystycznych terenów i obiektów, ale również, aby pokazać Wyżynę Krakowsko-Częstochowską jako jednolity i spójny obszar turystyczny. Region, w którym niewidoczne są granice administracyjne – międzygminne czy międzywojewódzkie.
 

 

more

M E D I A
 
 

Miesięcznik Ogólnopolski Rynek Turystyczny
Wydawca: Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. M. Paca 37
04-386 Warszawa
Polska
 
phone (+48) 22 333 88 06
reklama@pws-promedia.pl; redakcja@pws-promedia.pl
www.rynek-turystyczny.pl
 
 
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. (Wydawca czołowych czasopism: Rynek Turystyczny, Hotelarz, Restauracja, Polski Jubiler, Nowoczesna Stacja Paliw, Vademecum Turysty.

Organizator Najważniejszej Międzynarodowej Konferencji dla Branży hotelowej w Polsce Hotels&Trends.

‚Rynek Turystyczny” to najpopularniejsze i najchętniej kupowane czasopismo przeznaczone dla branży turystycznej.
 

 

more

Wiadomości Turystyczne
Wydawca: Eurosystem Jarosław Śleszyński

Location: Hall MCK ∙ Stand:

ul. Wawelska 78 lok 30
02-034 Warszawa
Polska
 
phone tel. (+48) 22 822 20 16
wt@wiadomosciturystyczne.pl
www.wiadomosciturystyczne.pl
 
 
Wiadomości Turystyczne – pismo branżowe pracowników turystyki.

Wiodący w kraju dwutygodnik informacyjny dla branży turystycznej omawiający zagadnienia najważniejsze dla biur podróży, agencji turystycznych, menedżerów turystyki w regionach, studentów, pilotów i gestorów bazy noclegowej.

Dostarczamy rzetelnych informacji, aktualnej, niezbędnej w codziennej pracy wiedzy. Publikujemy kompletne i wnikliwe analizy, komentarze do aktów prawnych.

Przekazujemy Państwu aktualności z zakresu edukacji turystycznej, transportu, prawa, finansów i marketingu turystyki.

Kompetentny i dynamiczny zespół specjalnie dla branży turystycznej przygotowuje szczegółowe prezentacje i rankingi z zakresu turystyki, raporty oparte na badaniach i naukowych analizach.

Wiadomości Turystyczne – pismo branżowe pracowników turystyki
Dwutygodnik, format A-3, objętość 20 stron
Zamówienie prenumeraty: e-mail: prenumerata@2eurosys.pl, 22 822 20 16
www.wiadomosciturystczne.pl
 

 

more